Gräsanlaaksonreitti (Länsibaana) sekä Matinpuronranta -puisto

Pratbubbla 16
17.2.2023 | Espoon kaupunki
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Kiitoksia kaikille suunnitelmia koskeneista huomioista ja kommenteista! Olemme nyt lisänneet vastauskoosteen keskusteluosion loppuun. 

Lisätietoa hankkeesta verkkosivulta: Gräsanlaaksonreitti | Espoon kaupunki

Suosittelemme myös tilaamaan Vaikuta nyt -uutiskirjeen, jolloin saat tiedon mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Tilaa Vaikuta nyt -uutiskirje tästä.

näkymä nykyiseltä jalankulun ja pyöräilyn sillalta länteen

Espoon Kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Matinkylässä Gräsanlaaksonreitin sekä Matinpuronranta -puiston suunnittelun. Gräsanlaaksonreitti on osa Länsibaanaa ja se kuuluu pyöräilyn tavoiteverkkoon.
Gräsanlaaksonreitti on laadukas, eroteltu jalankulku- ja pyörätie. Se sijoittuu Matinkylään Länsiväylän sekä Gräsanlaaksonkujan väliselle asemakaavoittamattomalle alueelle sekä asemakaavoitetun puiston, Matinpuronrannan, alueelle.


Gräsanlaaksonreitti ja Matinpuronranta -puisto

Kuva: Tyyppipoikkileikkaus B-B. Koko suunnitelma liitteenä alla.


Gräsanlaaksonreitin kokonaisleveydeksi on suunniteltu 6,30 metriä, joka jakautuu neljän metrin kaksisuuntaiseen pyörätiehen sekä kahden metrin jalkakäytävään, joka erotellaan pyöräilystä 0,3 metrin noppakiviraidalla. 

Gräsanlaaksonreitti liittyy suunnittelualueen pohjoispäässä nykyiseen Mankkaanpuron siltaan, jonka leveys on 4 metriä. Eteläpäässä liitytään Gräsanlaaksonkujaan, johon on vastikään rakennettu baanatasoinen jalankulku- ja pyörätie.

Väylän geometria on pyritty tekemään sujuvaksi pyöräilyn näkökulmasta. Eteläpäässä kaarteen kaarresäde on 30 m. Pohjoispäässä on geometrialtaan tiukempi kaarre, säde 15 m, mikä johtuu nykyisen sillan sekä viereisen tontin sijainnista. Tulevaisuudessa, kun nykyinen silta vaatii korjausta, voidaan toteuttaa uusi silta hieman eri sijaintiin, jolloin kaarteen oikaisu loivemmaksi on mahdollista. Korkeuseroja väylällä on hyvin vähän.

Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu asemakaavan mukainen pysäköintialue, joka palvelee alueen nykyisiä ja tulevia liikuntapaikkoja. Pysäköintialueelle on suunniteltu 40 auton pysäköintipaikkaa, joista neljä on tarkoitettu inva-pysäköintiin.

Suunniteltavat alueet nostetaan nykyistä maanpintaa ylemmäksi ja tulvakorkojen yläpuolelle siten, että ne liittyvät luontevasti muuhun rakennettuun ympäristöön. 

Gräsanlaaksonreitti ja pysäköintialue päällystetään asfaltilla. Gräsanlaaksonreitin kuivatus toteutetaan painantein ja rumpujärjestelyin. Pysäköintialueen kuivatus toteutetaan ritiläkansikaivoin.

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee luontoarvoiltaan arvokas ja herkkä Gräsanoja. Matipuronranta -puistoon tehtävät istutukset pehmentävät kohdan visuaalista ilmettä ja täydentävät Gräsanojan länsireunan luontoarvoille merkityksellistä nykyistä sekä muissa hankkeissa istutettavaa puustoa. Hulevedet viivytetään ja puhdistetaan kasvillisuuspainanteissa ennen herkkään Gräsanojaan päästämistä. Painanteiden käyttö vähentää Gräsanojan kiintoaines-, ravinne- sekä tulvakuormitusta.

Vuorovaikutus

Asukastilaisuutta ei järjestetä koronatilanteen vuoksi. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä otakantaa.fi -sivustolla 16.2.2022 alkaen, jossa luonnosta voi kommentoida 11.3.2022 asti.

Saatuun palautteeseen vastataan kootusti kommentointiajan päätyttyä otakantaa.fi-sivustolla.

Hankkeen eteneminen

Tavoitteena on laatia suunnittelualueesta puistosuunnitelma ja viedä se asianomaisen lautakunnan hyväksyttäväksi kevään 2022 aikana. Rakentaminen arvioidaan alkavan vuonna 2022.

Kuva: Suunnittelualue kartalla

Suunnittelualue kartalla: https://kartat.espoo.fi/IMS/?layers=Ilmakuva&lon=V...

Lisätietoja pyöräilyn tavoiteverkosta: https://www.espoo.fi/fi/liikenne-ja-kadut/liikenne...


Basuppgifter

Avslutat: 17.2.2023

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
  • #trafik
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

  • 12.4.2023 kl 10.29 @Admin modererade innehållet: Vanhan yhteyshenkilön poistaminen
Gör en anmälan