Gå till innehållet

Hiilet kaupungin metsissä - nyt ja tulevaisuudessa

Frågetecken 21
Enkät | Espoon kaupunki
Enkäten har avslutats

Hiili metsässä

Puut tarvitsevat valoa, vettä ja hiilidioksidia yhteyttämiseen. Yhteyttämisen tuloksena puut ja kasvit tuottavat ilmakehään happea ja sitovat itseensä hiilidioksidia.

Metsä on hiilinielu, eli se sitoo kasvaessaan ilmakehän hiilidioksidia hiilivarastoksi puustoon ja maaperään. Kun hiilidioksidia sitoutuu enemmän kuin sitä vapautuu takaisin ilmakehään, syntyy hiilinieluja. Vanhat luonnonmetsät ovat isoja hiilivarastoja, joissa hiilen sidonta ohjautuu lahopuuhun ja karikkeeseen.

Puut ovat myös hiilen lähteitä: kun puu lahoaa, se vapauttaa hiiltä ilmakehään hiilidioksidina. Metsän kaataminen ja maanmuokkaus synnyttävät myös hiilipäästöjä ilmakehään.

Lisätietoa miten hiili kiertää elollisen ja elottoman luonnon välillä, esimerkkinä puu:

https://smy.fi/materiaali/puu-hiili/

Metsät hiilen sitojina Espoossa

Espoo toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa, luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa ja on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Espoon kaupungin metsistä noin kolmannes on kaupungin omistuksessa, joten kyseessä on suuri kasvava hiilivarasto. Suomessa metsät ovat tärkeimpiä hiilinieluja.

Espoon kaupungilla käytössä oleva metsätietojärjestelmä ForestKIT antaa ilmastokestävyyteen liittyvät hiilensidonnan ja hiilivarastot mitattavaksi luvuiksi. Järjestelmä laskee ja raportoi puuston ja maaperän hiilivaraston ja puuston hiilinielun suunnitelman eri ajankohdille.

Metsäkuvioittain saamme hiilimäärän, jonka voimme ottaa suunniteluun mukaan muiden tavoitteiden rinnalle.

Metsäkuvio = Kasvupaikaltaan ja puustoltaan yhtenäinen metsän osa. Metsänhoito suunnitellaan kullekin kuviolle erikseen. Espoon kaupungin omistamissa metsissä kuvion koko on keskimäärin noin 1 hehtaari.

Hiilinielu = Kasvava puusto sitoo hiilidioksidia ilmasta

Hiilivarasto = Metsän puustoon ja kasvillisuuteen tai maaperään sitoutunut hiili

Hiilitase = Hiilivaraston, kuten metsän, hiilen määrän muutos aikayksikköä (vuotta) kohden. Positiivinen hiilitase tarkoittaa hiilivaraston kasvua.

Esimerkkejä Espoon kaupungin metsäkuvioiden hiilimääristä:

Varttunut metsä, jossa pääpuulaji on mänty ja kasvupaikka on kuivahko kangas.

Hiilivarasto, CO₂ t 170,4

Puuston hiilivarasto, CO₂ t 54,7

Puuston hiilinielu, CO₂ t -2,3

Maaperän hiilivarasto, CO₂ t 115,7

Varttunut metsä, jossa pääpuulaji kuusi ja kasvupaikka tuore kangas.

Hiilivarasto, CO₂ t 774,9

Puuston hiilivarasto, CO₂ t 415

Puuston hiilinielu, CO₂ t -6,5

Maaperän hiilivarasto, CO₂ t 359,9

Vanha metsä, jossa pääpuulaji rauduskoivu ja kasvupaikka tuore kangas.

Hiilivarasto, CO₂ t 805,7

Puuston hiilivarasto, CO₂ t 392,6

Puuston hiilinielu, CO₂ t -5,3

Maaperän hiilivarasto, CO₂ t 413,1

Basuppgifter

Avslutat: 18.4.2022

Bilagor

 • Inga bilagor
Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Svar
 • On 20 / 21
 • Ei 0 / 21
Svar
 • Metsien pitää kasvaa jotta hiilen sidonta pysyy kunnossa! Hoitoa tarvitaan!

 • Hyvällä metsänhoidolla joka lisää puutuotantoa.
  Turvemailla jatkuvaa kasvatusta.

 • Mahdollisimman paljon luontoa säästäen kaupunkialueella: luonnontilaisten metsäalueiden vaaliminen, rakentamisen yhteydessä metsää säästäen esim. kävelytien rakentamisen yhteydessä ei tarvitse kaataa niin laajalti metsää kuin autotietä rakennettaessa. Kaupunkimetsien arvo on kaupunkilaisten hyvinvoinnin tukemisessa, ei niinkään puuntuotannossa.

 • Säilytetään sekametsää Espoon keskuspuistossa

 • Mets

 • Jatkuvaa kasvatusta. Mielellään kajoamatta metsiin ollenkaan jotta metsän lajikirjo säilyy.

 • Hoitamalla metsiä niin, että puusto kasvaa hyvin. Se mahdollistaa järeän puuston, joka on myös hyvä hiilivarasto.

 • Voisi istuttaa enemmän kuusta ja koivua, koska ne sitovat hiiltä paljon enemmän kuin mäntymetsä (ks. lukuarvot yllä hiilivarastoille).
  Jatkuva kasvatus, ei avohakkuita, koko Espoon alueella.

 • Monimuotoinen puulajisto, luonnon rauhoittaminen ja kaupunkimetsien koskemattomuus. Olisi tärkeää jättää lahopuut ja pöheikötkin rauhaan. Ylipäätään, mitä vähemmän tehdään, sen parempi. Yhtenäiset metsäalueet olisivat tärkeitä - nyt huolestuttavat esimerkiksi Finnoon alueen "liikenne edellä" tehtävät päätökset. On tärkeää, että säilytetään yhtenäinen metsävyöhyke keskuspuistonkin alueella.

 • Metsää tulisi "hoitaa" mahdollisimman vähän. Toisin sanoen metsän pitäisi antaa olla mahdollisimman luonnontilainen. Maapuut jätetään metsään ja annetaan ekosysteemin kehittyä luonnolliseen suuntaan. Kulkureitit toki kannattaa pitää kunnossa, jotta ihmiset kulkevat niitä pitkin ja kuluminen vähenee.

Svar
 • Luonnon monimuotoisuus 18 / 21
 • Hiilitaseen lisääminen 8 / 21
 • Virkistyskäytön parantaminen 13 / 21
 • Maiseman parantaminen 3 / 21
 • Metsätalouteen puutavaraa 0 / 21
 • Peltojen metsittäminen 1 / 21