Delta i och påverka beredningen av den nationella skogsstrategin

Frågetecken 259
28.4.2022 | Maa- ja metsätalousministeriö
Bildtext

Vid jord- och skogsbruksministeriet bereds för närvarande en nationell skogsstrategi som sträcker sig till 2035. Nationella skogsrådet har redan godkänt visionen och de övergripande målen för den strategin.
Under arbetet med beredningen av strategin vill vi höra olika intressentgruppers och allmänhetens synpunkter och åsikter.
Med hjälp av denna enkät vill vi säkerställa att skogsstrategins vision och övergripande mål är tydliga och fråga vilka saker du tycker är de viktigaste i skogsstrategin.


Jord- och skogsbruksministeriet har inlett arbetet med att ta fram ett nytt nationellt skogsprogram, det vill säga en nationell skogsstrategi 2035. Strategin arbetas fram 2022. Ett projekt för att utvärdera den gällande strategin eller den nationella skogsstrategin 2025 pågår. Målet är att skogsrådet ska behandla den nya strategin i december 2022.

Anledningen till uppdateringen av strategin är den snabba förändringen i skogsbranschens verksamhetsmiljö både nationellt och internationellt. Den nya strategin ska i allt högre grad beakta den övergripande hållbara utvecklingen samt skogarnas betydelse när det gäller att bekämpa klimatförändringen och anpassa sig till den. Den nya skogsstrategin kommer att ha många beröringspunkter med flera nationella och internationella strategier.

Skogsstrategin utarbetas i samarbete mellan sakkunniga i form av en inkluderande bred process. Under processen kommer det att ordnas workshoppar, seminarier och diskussionsmöten. Målet är att man samordnar de regionala intressena och intressegruppernas olika behov så bra som möjligt när man eftersträvar en övergripande skogsvård och -användning, vilket ses som en källa till ökad välfärd.


Basuppgifter

Publicerad: 28.4.2022

Teman:
  • #miljö och natur
  • #ekonomi
  • #trafik
  • #informationssamhället och kommunikation
  • #vetenskap och forskning
  • #undervisning och utbildning
  • #kultur och fritid
  • #förvaltning och utveckling
  • #andra
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan