Delta i och påverka beredningen av den nationella skogsstrategin

Frågetecken 259
Enkät | Maa- ja metsätalousministeriö
Enkäten har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 19.5.2022

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Visionen för den nya Nationella skogsstrategin är: Nationell skogsstrategi 2035 – Mer välfärd från välmående skogar
Beskrivning av visionen: I visionen betonas förutom det välbefinnande och den välfärd som skogen ger finländarna också att skogen själv ska må bra. I visionen och alla övergripande mål är de ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella hållbarhetsdimensionerna integrerade. Strategin främjar en ansvarsfull och helhetsinriktad välfärdsekonomi.
Det här fältet är obligatoriskt.
Den nationella skogsstrategin har fyra centrala övergripande mål som alla är lika viktiga. Målen och beskrivningarna av dem finns nedan. Hur tydliga och begripliga anser du att beskrivningarna är?
Mål 1: Finland är en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för en ansvarsfull skogsbransch som förnyar sig.
Beskrivning av mål 1: Detta mål handlar om de skogsbaserade näringarna och i det ingår att branschens investeringsförmåga, tillgång till råvaror och försörjningsberedskap hålls på en god nivå samt att skogsbranschen blir mångsidigare. I målet ingår dessutom att innovationsverksamhet stöds och att förvaltningsstrukturerna är smidiga och sporrande.
Det här fältet är obligatoriskt.
Mål 2: Skogen används på ett aktivt, hållbart och mångsidigt sätt.
Beskrivning av mål 2: Detta mål handlar om användningen av skogarna och omfattar mångsidiga ekosystemtjänster och olika aspekter av ett lönsamt skogsbruk. I målet ingår också att trygga regionernas livskraft.
Det här fältet är obligatoriskt.
Mål 3: Vi stärker skogens livskraft, mångfald och anpassningsförmåga.
Beskrivning av mål 3: Detta mål handlar om det ekologiska perspektivet och i det ingår att sörja för skogarnas biologiska mångfald och mångsidighet. Målet omfattar också att sörja för skogarnas och skogsnaturens hälsa och resiliens. Anpassning till och motverkande av klimatförändringarna samt allmän riskhantering ingår i målet.
Det här fältet är obligatoriskt.
Mål 4: Vi stärker den kunskapsbaserade ledningen samt kompetensen inom skogsbranschen.
Beskrivning av mål 4: Målet baserar sig på forskning och även på tvärvetenskaplig främjande av forskning, ett gott kunskapsunderlag och kontinuerlig kompetensutveckling. I målet ingår skogsbranschens attraktivitet för studerande och yrkesverksamma. En tyngdpunkt i denna dimension är också att utöva inflytande på internationell nivå.
Det här fältet är obligatoriskt.
Hur viktiga anser du att följande saker är i den nationella skogsstrategin?
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Bakgrundsfrågor
Du kan välja flera alternativ.
Det här fältet är obligatoriskt.
Välj din åldersgrupp.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.