Gå till innehållet

Asumisen sanaston kommentointikierros

Frågetecken 5
Enkät | ympäristöministeriö, Sanastokeskus ry
Enkäten har avslutats

Ordlista för boende

Ordlistan för boende är en del av miljöministeriets olika terminologiprojekt för den byggda miljön. Ordlistan fokuserar på grundläggande begrepp inom boende och på begrepp gällande stöd för boendet som en fortsättning på tidigare terminologiarbete gällande stöd för boende.

Miljöministeriet och Terminologicentralen ber aktörer och intressegrupper som är intresserade av att utveckla terminologin för boende att kommentera det nuvarande utkastet till ordlista, som innehåller de viktigaste begreppen inom boende. Vi ber er vänligen vidarebefordra denna begäran om kommentarer till aktörer och personer vars åsikter ni anser vara viktiga.

Alla kommentarer om ordlistan är välkomna. Kommentarerna kan innehålla ställningstaganden både till ordlistan som helhet och till dess olika delar.

Mål

Syftet med ordlistan för boende är att definiera de grundläggande begreppen inom boende och begreppen i anslutning till stöd för bostadsproduktion, välja rekommenderade termer och förtydliga användningen av termerna. Avsikten är att begreppen ska definieras så att de kan användas på ett enhetligt sätt.

Ordlistan är avsedd att vara ett verktyg för dem som arbetar med boende, men den kan vara till nytta för alla som behöver termer och definitioner som gäller boende eller stöd för boendet. Ordlistan främjar också interoperabiliteten mellan uppgifter i den offentliga förvaltningen, och den kommer att publiceras i interoperabilitetsplattformens verktyg för ordlistor (sanastot.suomi.fi).

Målet med begäran om kommentarer till utkastet till ordlista är att få expertrespons från intressegrupper. Kommentarerna om ordlistan kommer att användas när ordlistan finslipas. Genom att kommentera är det möjligt påverka termerna på finska, svenska och engelska och påverka definit-ionerna och anmärkningarna.

Tidsplan

Vänligen lämna in kommentarerna senast fredag den 3.6.2022.

Svarsanvisningar

Vänligen lämna in kommentarerna via tjänsten Dinasikt.fi (otakantaa.fi/sv/). Ni kan kommentera ordlistan i en organisations eller en enskild persons namn. Vi önskar konkreta förslag till förbättringar i de punkter i ordlistan där ni är av annan åsikt. Om ordlistan som sådan ser bra ut, vill vi också gärna höra det.

Begrepp presenteras i ordlistan som termposter och begreppsdiagram. I termposten anges de finska termer som rekommenderas för ett begrepp samt eventuella termer som används, men som man inte vill rekommendera. I ordlistan anges också svenska och engelska termer. Dessutom ges en definition som beskriver begreppets innehåll. Syftet med definitionen är att identifiera begreppet och skilja det från närliggande begrepp. Utöver definitionen ges ofta en eller flera anmärkningar med mer information om begreppet, såsom exempel eller hänvisningar till lagar som tillämpas. I diagrammen ingår den primära finska termen som rekommenderas och definitionen av begreppet, men inte andra uppgifter som anges i termposten. Termposterna och begreppsdiagrammen är avsedda att komplettera varandra. Den här informationen finns i utkastet till ordlista (PDF).

I definitionerna lönar det sig att fästa största vikt vid sakinnehållet. Syftet med definitionen är att specificera begreppet och skilja det från närliggande begrepp genom att tydligt ange begreppets väsentliga innehåll och förhållandet mellan begreppen.

I fråga om de finska termerna önskar vi kommentarer bland annat om de rekommendationer som har getts och om de termer som har angetts som synonymer verkligen hänvisar till samma begrepp.

De som kommenterar de svenska och engelska motsvarigheterna bör kontrollera att motsvarig-heterna överensstämmer med definitionen av begreppet. Om ni har motsvarigheter som saknas i utkastet tar vi gärna emot dem.

Utkastet till ordlista (PDF) finns bifogad som en länk (Visa tilläggsuppgifter) efter beskrivningen.

Medlemmarna i den expertgrupp som utarbetat ordlistan för boende:

Kaisa Falck, Lantmäteriverket

Satu Eronen, miljöministeriet

Anu Karjalainen, miljöministeriet

Liisa Meritähti, miljöministeriet

Laura Mäkimarttunen, Lantmäteriverket

Jorma Pietiläinen, miljöministeriet

Katri Seppälä, Terminologicentralen rf, terminolog.

Det terminologiska arbete som behövs för att utarbeta ordlistan har finansierats av miljöministeriet.

Basuppgifter

Avslutat: 3.6.2022

Bilagor

Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Detta fält måste fyllas i.
Asumisen sanasto / Ordlista för boende