Kauniaisten kaupungin vastaukset palautteisiin

Pratbubbla 0
Diskussion | Kauniaisten kaupunki
Diskussionen har avslutats

Vastauskooste Kauniaisten Ota kantaa.fi – sivuilla esitettyihin palautteisiin Rantaradan Baanasta

Baanan yleissuunnitelmat koskevat Espoon kaupunkiradan läheisyyteen rakennettavan pyöräilyn laatukäytävän Rantaradan Baanaa Kauniaisten alueella. Ratasuunnitelmaan liittyvät palautteet viedään tiedoksi rataprojektille, mutta ratasuunnitelmaan liittyviä kommentteja ei oteta huomioon Baanan suunnittelussa. Alikulut ovat ratasuunnitelman alaisia.

Tietyissä kohdissa ratahanke rakentaa meluaidan, joka suojaa myös baanan käyttäjiä melulta. Baanan merkintöihin sekä liikennemerkkeihin tullaan kiinnittämään huomiota jatkosuunnittelussa. Alikulkujen näkemät tullaan tarkastamaan suunnittelun yhteydessä ja alikulkujen liikenne-turvallisuuteen tullaan paneutumaan. Baana tullaan yhteen sovittamaan olemassa olevan kaupunkirakenteen ja katuverkon kanssa. Baana tullaan päällystämään standardien mukaisesti, sillä päällyste parantaa turvallisuutta ja kunnossapito on tehokkaampaa.

Rakenteelliset ratkaisut:

Baana rakennetaan niin leveänä ja pituuskaltevuudeltaan tasaisena kuin on mahdollista hankkeelle myönnetyn määrärahan puitteissa. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25.4.2022 § 19 tehdä baanan toteutuksen määrärahan indeksitarkistuksen vuoden 2022 tasoon, jolloin hankkeen kokonaiskustannukseksi muodostuu 2,9 M€. Lisämääräraha myönnetään tämän kokonaiskustannusarvion mukaisesti eikä haetun 2,1 M€ mukaan. Samassa päätöksessä todetaan, että suunnitelma tarkistetaan tämän annetun kokonaiskustannusarvion eli 2,9 M€ mukaisesti.

Yleisellä tasolla todettakoon, että Baanan leveydestä sekä tässä vaiheessa pituudesta (itäisin Forsellesintien osuus) on karsittu, jotta suunniteltu yhteys saataisiin rakennettua varatun määrärahan mukaisesti mahdollisimman hyvään liikennöitävään muotoon.

Forsellesintie:

Itäisin osuus Baanasta eli Forsellesintie ei ole kustannussyistä mukana Baanan ensi vaiheen toteutuksessa, mutta se on kuitenkin suunnitelmissa havainnollistettu. Baanan suoristamisesta Forsellesintien pallokentän kohdalla on kustannussyistä luovuttu kalliiden maaperän vahvistustöiden vuoksi.

Kauniaisten aseman seutu:

Aseman alueella tullaan jatkosuunnittelussa kiinnittämään erityistä huomiota jalankulun merkintöihin ja turvallista ajonopeutta tukeviin ratkaisuihin. Jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt tullaan suunnittelemaan turvallisuus edellä. Reitin sijaintia rajoittavat etelässä nykyinen kaupunkirakenne ja radan pohjoispuolelle suunnitteilla oleva liityntäpysäköintilaitos.

Thurmanninpuisto ja Yhtiöntien alikulku:

Baanan jatkosuunnittelussa otetaan huomioon risteyskohtien ja alikulkujen turvallisuus. Uuden Yhtiöntien alikulkusillan leveys kasvaa Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelmassa, jolloin näkemät ja liikenneturvallisuus paranevat. Liikenneyhteydet Palokunnankujan ja Ratapolun kanssa yhteen-sovitetaan Baanan suunnitelman kanssa.

Bredanportti:

Baanan suunnitteluperusteena on Bredanportissa toteutuskelpoinen kokonaisuus ja mahdollisimman selkeä ja yhtenäinen reitti, joka ei sisällä katkoksia eikä pyöräliikenteen ohjausta asuntokaduille ja/tai risteämään ajoneuvoliikenteen kanssa. Bredanportin kohdalla polkupyöräyhteys kulkee rata-alueella vuoden 2015 hyväksytyn Espoon kaupunkiratasuunnitelman mukaisesti. Hyväksytyn rata-suunnitelman voimassaoloaikaa on pidennetty vuoden 2023 loppuun. Toteutuksen käynnistäminen perustuu Helsingin seudun ja valtion MAL-sopimukseen vuosille 2020-2031.

Kustannussyistä baanan suunnittelussa on hyödynnetty olemassa olevan latupohjan profiilia. Hiihtolatuyhteys linjataan eri reittiä, mutta se tulee säilymään alueella.

Kauniaisten kaupunki kiittää kaikista hyvistä palautteista koskien Rantaradan Baanaa. Tulemme ottamaan saadut palautteet huomioon mahdollisuuksien mukaan Baanan jatkosuunnittelussa.

Kauniaisten kaupunki

11.10.2022

Basuppgifter

Avslutat: 10.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan