Kommentoi luonnosta: Vammaispalvelulain ja -asetuksen soveltamisohje ja erityishuollon myöntämiskriteerit

Pratbubbla 25
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 4.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

idea

Plats för profilbild

janne
19. september 2022 klockan 17.47.18

polittinen vaikuttamispaja kehitysvammaisten työtoimintaan jossa on polittista vaikuttamista https://www.youtube.com/watch?v=fSCZ_Tm0Y_I

ja voitas tukea kehitysvammaisten työllisyttä


Tasa-arvoisuus

Plats för profilbild

Tasapää
21. september 2022 klockan 19.03.42

Ostaako hyvinvointi alue palveluja esim. säätiöiltä jotka eivät maksa veroja?
Mitkä ovat kriteerit?
Hankintakilpailussa ovat tasavertaisia kilpailemassa palvelutuottajien kanssa jotka maksavat liiketoiminnastaan veroja.Ei voi olla tasavertaista palveluntuottajien kesken.


Ikääntynyt näkövammainen, henkilökohtainen apu

Plats för profilbild

Ksn ry ja Näkövammaisten liitto
30. september 2022 klockan 10.42.54

Määritelmä pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista ei saa sulkea näkövammaisuutta aiheuttavia silmäsairauksia pois.

Henkilökohtaisen avustajan työehtoja olisi syytä tarkastella. - Heta:n TES:iä tulee soveltaa kaikille henkilökohtaisille avustajille. Avustajista on jo nyt pula, heikot työehdot eivät paranna tilannetta.

(Liittyen kohtaan 1.2.1 Vaikeavammaisen henkilökohtainen apu)

Näkövammaisten liitto ja Keski-Suomen Näkövammaiset vaikuttajatyöryhmä


1.1 RAI-ARVIOINNIN HYÖDYNTÄMINEN TOIMINTAKYVYN ARVIOINNISSA

Plats för profilbild

RAI koordinaattori
2. oktober 2022 klockan 18.12.45

Hyvinvointi-alueella on käytössä asiakkaiden toimintakyvyn, hoidon ja palveluiden tarpeen arviointiin RAI- järjestelmä. Kehitysvammaispalveluissa käytetään kehitysvammatyön interRAI-ID (Intellectual Disabilities) järjestelmää. Tarkoituksena on hyödyntää järjestelmää mm. päätöksenteon tukena myönnettäessä asiakkaille yksilöllisiä ja tarpeenmukaisia palveluja. RAI-arvioinnin tuottama tieto ohjaa osaltaan asiakkaiden palveluiden oikea-aikaiseen ja –sisältöiseen järjestämiseen.
Muutos:
Hyvinvointialueella on käytössä asiakkaiden toimintakyvyn, hoidon ja palveluiden tarpeen arviointiin RAI- järjestelmä. Aikuisten yli 18-vuotiaiden kehitysvammaispalveluissa käytetään kehitysvammatyön interRAI-ID (Intellectual Disabilities) järjestelmää. Lasten ja nuorten kehitysvammaisten (alle 18-vuotiaat) palveluissa soveltuvampi RAI-järjestelmä iRAI-ChYMHDD. Vuoden 2023 aikana arvioidaan lapsille ja nuorille suunnatun RAI-järjestelmän käyttöönotto. Tarkoituksena on hyödyntää järjestelmää mm. päätöksenteon tukena myönnettäessä asiakkaille yksilöllisiä ja tarpeenmukaisia palveluja. RAI-arvioinnin tuottama tieto ohjaa osaltaan asiakkaiden palveluiden oikea-aikaiseen ja –sisältöiseen järjestämiseen.


Hk-avun järjestämistavat

Plats för profilbild

Vammaispalveluohjaus
3. oktober 2022 klockan 10.00.03

Sivulla 6 todetaan että hk-apu voidaan toteuttaa korvaamalla henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat lakisääteiset välttämättömät kustannukset jne. Selkeyden vuoksi tässä olisi hyvä olla lisäys eli ns. työnantajamallilla, koska tuota termiä myöhemmin tekstissä käytetään.


Asunnon muutostyöt

Plats för profilbild

Vammaispalveluohjaus
3. oktober 2022 klockan 10.05.32

Asunnon muutostöiden osalta herää huoli kustannusten kohtuullisuudesta, tekstissä lukee että asiakas valitsee kellä työn teettää; kustannusten kohtuullisuus tulisi varmistaa esim. tarjouspyynnön tai hintakaton keinoin.

Plats för profilbild

vammaispalveluohjaajat
4. oktober 2022 klockan 10.06.08

Tarvitseeko asiakkaan toimittaa vammaispalveluun hakemuksen yhteydessä kustannusarvio?


Välineet ja laitteet

Plats för profilbild

Vammaispalveluohjaus
3. oktober 2022 klockan 10.41.20

Välineet ja laitteet kohdassa todetaan että omistusoikeus kunnalla, sen myötä myös huoltokustannukset ovat kunnalla. Tässä myös kohtuullisuusnäkökulmasta herää huoli, miten kunnan kustannukset saattavat ryöpsähtää. Eteen voi tulla monelaista huolto- ja korjausvelvoitetta, kun laitteita ja välineitäkin voi olla hyvin monenlaisia. Ja miten suljetaan pois ne tilanteet jos asiakas jotenkin omalla huolimattomuudellaan aiheuttaa laitteen rikkoutumista. Nyt meidän kunnassa esim. sähköisten ovenavaajien osalta on linjattu siten, että ne on asiakkaan omat ja hän maksaa huollot ja korjaukset, koska näitä laitteita on melko hankala esim. lähteä siirtämään toiseen kohteeseen. Tähän kaipaisi jotain rajausta ja linjausta.


Kuljetuspalveluista

Plats för profilbild

Vammaispalveluohjaus
3. oktober 2022 klockan 10.43.24

Sivulla 8 kuljetuspalveluissa maininta ’matkojen määrästä lähetetään asiakkaalle tarkistushakemus’; tätä tulisi avata enemmän, mitä tarkoittaa?


Päivätoiminnasta

Plats för profilbild

Vammaispalveluohjaus
3. oktober 2022 klockan 10.48.55

Sivulla 9 pohdintaa herättää lause 'päivätoimintaa viitenä päivänä viikossa tai harvemmin, jos se asiakkaalle parempi'. Tämän toteutumiseksi tulee turvata riittävä ohjausresurssi, jotta asia toteutuu nimenomaan asiakkaan edun mukaisesti. Tälle hetkellä joissain kunnissa tilanne voi olla se, että päivätoimintapäiviä on asiakkaalla vähemmän kuin mitä hän itse haluaisi, koska ei ole resursseja tarjota enemmän päiviä.


Auton hankinta-avustus

Plats för profilbild

Vammaispalveluohjaus
3. oktober 2022 klockan 10.51.29

Sivulla 10 auton hankinta-avustuksessa mainitaan kyllä että puolet kohtuullisesta hinnasta; tässä olisi varmasti hyvä olla myös lisäys ...kuitenkin enintään XXXX €, jotta kohtuullisuus tulee yhdenmukaisesti varmistettua.


Tuettu asuminen

Plats för profilbild

Vammaispalveluohjaus
3. oktober 2022 klockan 11.00.43

Sivulla 12 tuetun asumisen kohdalla tulee mieleen mt-asiakkaat, kuinka varmistetaan heidän oikeutensa saada tuettua asumista?
Järjestäminen Shl:n mukaan, mutta ovatko he vammaispalveluiden piirissä vai onko mt-puolella omat jalkautuvat ohjaajat heitä varten? Nyt ei kaikissa kunnissa toteudu mt-puolen kautta, tulisiko tähän olla velvoite, jotta tämä asiakasryhmä saisi oikeanlaista tukea?


Vammaispalvelulain - ja asetuksen soveltamisohje/ lausuntopyyntö

Plats för profilbild

Viitasaaren kaupungin vammaisneuvosto
3. oktober 2022 klockan 13.05.54

Toivotaan, että uuden vammaispalvelulain tuomat muutokset soveltamisohjeisiin tulisivat lausuntopyynölle ajoissa.


1.2 Vaikeavammaiselle tarkoitetut kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja tukitoimet

Plats för profilbild

Viitasaaren kaupungin vammaisneuvosto
3. oktober 2022 klockan 13.10.52

Hyvinvointialueella korvattavat henkilökohtaisen avustajan palkan ja palkkakulujen lisäksi avustajalle tulisi kuulua myös lakisääteiset työterveystarkastukset ja ryhmähenkivakuutus. Työnantajamalliin ei pidä pakottaa ketään.


1.2.2 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet, koneet ja laitteet (Vpl 9 §, VpA 12 ja 13 §)

Plats för profilbild

Viitasaaren kaupungin vammaisneuvosto
3. oktober 2022 klockan 13.13.06

Oven avaus sähköisellä mekanismilla tulisi olla korvattavissa myös kerrostalossa asuville. Tämä tulisi mahdollistaa kaikille asumismuodosta huolimatta.

Suunnitelmat ja piirustukset tulisivat kuulua myös korvattaviin kuluihin, koska ne liittyvät asunnon muutostöihin.

Aistivammaiset tulisi huomioida asunnon muutostöissä.


1.2.3 Vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelut (VpL 8 §, VpA 4,5 ja 6 §)

Plats för profilbild

Viitasaaren kaupungin vammaisneuvosto
3. oktober 2022 klockan 13.19.05

Toivotaan, että yksilöidyt kuljetuspalveluohjeet olisivat kommentoitavissa tai viimeistään lain muuttuessa.

Kuntouttava varhaiskasvatus ja erityishuollon kuljetukset tulisivat säilyä erityishuoltona.


RAI

Plats för profilbild

Heli
4. oktober 2022 klockan 8.12.45

RAI:n käyttäninen toimintakyvyn arvioinnissa on selitetty yleisellä tasolla. RAI oon hyvä sisällyttää jokaiseen palveluun esim. maininnalla käytetään apuna toimintakyvyn arvioinnissa.

Tämä toisi ehkä enemmän velvoittavuutta mittarin käyttöön.


Kosken yleiskommentti

Plats för profilbild

Koske
4. oktober 2022 klockan 9.12.31

Sen lisäksi, että Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus kommentoi palvelujen myöntämisen kriteerien yksittäisiä kohtia, esitämme, että näitä kriteereitä jatkotyöstetään vuoden 2023 puolella. Keski-Suomen hyvinvointialueen strateginen tavoite asukkaiden yhdenvertaisuudesta on niin haastava, että sen toteutuminen edellyttää palveluiden myöntämisen kriteerien pohjaksi vankkaa tietopohjaa, monitoimijaista dialogia ja osallisuutta, sosiaalihuollon palveluiden tarkastelua myös kokonaisuutena sekä sote/hyte-palvelujen yhteisvaikuttavuuden ymmärrystä. Tarkemmat perustelumme tälle ehdotukselle löytyvät kotisivuiltamme https://koskeverkko.fi/ajankohtaista/


Kriteeristön pohjautuminen vahvasti lakitekstiin

Plats för profilbild

Koske
4. oktober 2022 klockan 9.13.05

Kriteeristö pohjaa vahvasti lakitekstiin. Tällä toivottavasti halutaan viestittää, että palveluista päättävälle sosiaalihuollon ammattihenkilölle on haluttu jättää runsaasti harkinnanvaraa asiakkaan elämäntilanteen ja tuen tarpeen huomioimiseen. Toivottavasti vammaispalvelujen työntekijöillä on päätös-/soveltamisoikeudet hyvinvointialueella myös sosiaalihuoltolain mukaisissa asioissa, jolloin vammaisen henkilön tarpeisiin vastaaminen käy oletettavasti sujuvammin, jos vammaispalvelulain kriteerit eivät täyty. Vammaislain uudistuessa myös lausunnolla oleva kriteeristö on laadittava uudelleen.


Kuljetuspalvelut

Plats för profilbild

Koske
4. oktober 2022 klockan 9.13.36

s. 8 Viitataan liitteeseen 1, jossa määritellään kuljetuspalvelun käyttöä asuinkunnasta riippuen, mutta liite ei ole kommentoitavana


Mittarit

Plats för profilbild

Koske
4. oktober 2022 klockan 9.14.02

s. 12: Keski-Suomen hyvinvointialueella on käytössä RAI-toimintakyvyn arviointimenetelmä vammaispalveluissa. Hyvinvointialueen asumispalveluiden myöntämiskriteerit perustuvat tähän arviointijärjestelmään. Toimintakyvyn arvioinnin mittareita mainitaan tekstissä runsaasti. Mittareiden käytön ja niiden tuottaman tiedon hyödynnettävyyden kannalta niiden tulee olla integroituina asiakas- ja potilastietojärjestelmiin.


Henkilökohtainen budjetointi

Plats för profilbild

Koske
4. oktober 2022 klockan 9.14.30

Henkilökohtainen budjetti otettu mukaan palvelujen järjestämistavaksi vaikeavammaisten päivätoiminnassa – erinomaista! Onko suunnitteilla hyödyntää henkilökohtaista budjetointi myös muissa vammais- tai sosiaalipalveluissa?


vaativa laitoshoito ja -kuntoutus

Plats för profilbild

Koske
4. oktober 2022 klockan 9.14.58

Toivottavasti erityishuollon mukaista vaativaa laitoshoitoa / -kuntoutusta järjestetään jatkossa myös Keski-Suomessa.


Kuljetuspalvelut

Plats för profilbild

Ohjaaja
4. oktober 2022 klockan 11.19.08

Viittaan kohtaaan
"Opiskeluksi katsotaan peruskoulutuksen jälkeinen tutkintoon tai ammattipätevyyden
suorittamiseen tähtäävä opiskelu, HOJKS:n pohjautuva useamman vuoden kestävä valmentava
koulutus sekä työllistymistä tukeva opiskelu"

Tähän tulisi vielä lisätä erikseen jatko-opintoihin valmentava koulutus. Tämä koulutusmuoto kestää tavallisesti korkeintaan vuoden,(ei useita vuosia) jonka jälkeen aloitetaan tutkintoon tähtäävä koulutus.


Ohjetta tulee päivittää uuden vammaispalvelulain myötä

Plats för profilbild

@anniina_lavikainen
4. oktober 2022 klockan 17.11.23

Kuuloliitto näkee hyvänä, että alueet tekevät ohjeistusta vammaispalveluihin. Kuuloliitto kuitenkin muistuttaa, että jokaisen alueen tulee täyttää lain mukaiset velvoitteet ja järjestää palvelujaan kansallisten ohjeistusten näkökulmat huomioiden. Kuulovammaisten osalta Keski-Suomen hyvinvointialueen suunnittelema ohjeistus tulee vaatimaan muutoksia uuden vammaispalvelulain myötä. Kohtaa 1.3.2 Sopeutumisvalmennus (VpL 8 §, VpA 15 §) kutsutaan jatkossa valmennukseksi. Se tulee sisältämään kuulovammaisille ja heidän läheisilleen subjektiivisen oikeuden viittomakielen ja kommunikaatiomenetelmien opetukseen, jota hyvinvointialueiden tulee järjestää erityisen järjestämisvelvollisuuden perusteella.

Kohdassa 1.2.2 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet, koneet ja laitteet (VpL 9 §, VpA 12 ja 13 § tulee näkyä myös kuulovammaisten asiakkaiden tarvitsemat laitteet ja välineet. Nykyisen vammaispalvelulain perusteella vaikeasti kuulovammaisille tulee myöntää laitteita ja välineitä itsenäisen asumisen varmistamiseksi. Yleisimmät laitteet ja välineet ovat mm. kuulovammaisen hälytysjärjestelmä sekä induktiosilmukka. Kuuloliitto muistuttaa, että Keski-Suomen hyvinvointialueella kuulovammaisella asiakkaalla tulee olla oikeus saada päätös hälytysjärjestelmästä tai induktiosilmukasta vammaispalveluilta. Vammaispalvelut eivät voi lain perusteella luovuttaa toimivaltaansa päätöksenteosta terveydenhuollolle (kuulon kuntoutus), vaikka kuulon kuntoutuksen ammattilaiset laitteeseen liittyvään tarpeen arviointiin osallistuisivatkin. Kuuloliitto on tarkistanut menettelytavan vaatimukset useammalta juristilta. Uuden vammaispalvelulain myötä poistuu vaatimus vaikeavammaisuudesta esteettömän asumisen tuen myöntämisestä

Anniina Lavikainen, kehittämispäällikkö, Kuuloliitto ry