Gå till innehållet

Kommentoi annosjakelun palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 20
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Lausuttavana olevassa palvelusetelin sääntökirjassa lääkkeiden annosjakelulla tarkoitetaan palvelua, jossa palvelusetelitoimijaksi hyväksytty annosjakeluapteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet jaettuina annoskohtaisiin pusseihin yleensä kahden viikon erissä. Annosjakeluapteekilla tarkoitetaan yksityistä palvelusetelituottajaa, joka täyttää lääkelain (395/1987) tarkoittaman apteekkitoiminnan vaatimukset.

Basuppgifter

Avslutat: 23.11.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Henkilöstö

Plats för profilbild

Kysymys
17. november 2022 klockan 16.47.50

Palvelusetelisääntökirjassa kohdassa henkilöstö todetaan, että palveluntuottajan on huolehdittava, että hoiva-avustajan, sairaanhoitajan ja lähihoitajan tehtäväkuvat on tarkkaan määritelty ja tehtävien hoitamiseen on työntekijällä asiaan kuuluva koulutus, perehdytys, osaaminen ja luvat ko. tehtävän hoitamiseen. Palveluntuottajan on huolehdittava myös henkilöstönsä täydennyskoulutuksesta.
==> kuuluuko nämä hoitavan yksikön vastuulle? Hoiva-avustajat, sairaanhoitajat ja lähihoitajat eivät ole palveluntuottajan henkilöstöä.

Palveluseteliin tulisi mielestäni sisältyä ainoastaan annosjakelumaksu, ei kuljetusta. Kuljetukset tulisi voida sopia paikallisesti. Eri paikkakunnilla on jo omat toimivat käytäntönsä, joihin ei välttämättä haluta muutosta puolin eikä toisin. Miksi lähteä muuttamaan toimivaa käytäntöä?

Palvelusetelisääntökirja on palveluntuottajaa vahvasti velvoittava. Siinä ei mitään vikaa, mutta sääntökirjan tulisi olla myös hoitavaa yksikköä velvoittava. Jotta tilaukset tehtäisiin sovitusti ja sovittuja aikatauluja noudattaen. Ajantasaista lääkelistaa käyttäen. Kenelle huomautetaan, jos hoitavan yksikön toiminnassa on puutteita ja mitä seuraa, jos hoitava yksikkö ei korjaa toimintaansa? Palveluntuottajalle on määritelty seuraamusmaksu, miten hoitavan yksikön seuraamusmaksu?


Plats för profilbild

Samoilla linjoilla
23. november 2022 klockan 14.26.05

Edelleen sääntökirjan yleisessä osassa ("yleinen osa koskee jokaista palvelusetelinpalvelun tuottajaa", siis muitakin kuin apteekkeja) kohdassa Henkilöstö toisen kappaleen alussa mainitaan "Henkilökunnalta edellytetään, että se sisältää riittävän farmaseuttisen henkilöstön". Tämä pitää paikkansa sääntökirjan palvelukohtaisen osion osalta, kun kyseessä on annosjakelupalvelu. Maininta tästä yleisessä osiossa velvoittaa muitakin kuin apteekkeja (esim. fysioterapiapalvelujen tarjoajat) varautumaan riittävällä farmaseuttisella henkilöstöllä.

Visa fler svar

Sääntökirjaluonnos

Plats för profilbild

Apteekin näkökulma
20. november 2022 klockan 16.15.44

Sääntökirjaluonnos annosjakelun osalta on selkeä, kiitos siitä. Muutamia asioita tuli mieleen, sitä lukiessa:

"Lääketilaukset tehtävä sähköisesti, mutta lääkityslistan voi toimittaa sovitulla tavalla" Joustavinta ja toimivinta apteekin kannalta olisi, että myös lääkityslista toimitetaan sähköisen tilausjärjestelmän kautta.

Tekstissä on "Palvelusetelituottajan on kaksoistarkastettava annosjakelulääkkeet. Lääkemääräyksiin on saattanut tulla muutoksia tilauspäivän ja toimituspäivän välillä" Mitä tällä kaksoistarkastuksella käytännössä tarkoitetaan? Annosjakelupussit on tilattu voimassa olevan lääkityksen mukaan ja jos lääkitysmuutoksia ei ole ilmoitettu sen jälkeen, toimituspäivänä farmaseutti tarkistaa, että pussit ovat tilauksen ja voimassa olevan lääkityslistan mukaiset.

Tapauksessa, että asiakas asuu toisella paikkakunnalla, jossa ei tuoteta annosjakelua, sääntökirjassa lukee: "Tällöin kuljetuskustannuksista vastaa hyvinvointialue" Määritelläänkö erikseen kuljetuskustannus, minkä saa periä?

Kokemuksen perusteella annosjakelun keskeytyksistä (esim. asiakas joutuu sairaalaan ja onkin siellä pidemmän aikaa) ei muisteta välittömästi ilmoittaa apteekkiin. 2 viikon palkkion voi tässä tapauksessa sääntökirjan mukaan laskuttaa hyvinvointialueelta. Todellisuudessa on ollut tapauksia, että useat 2 viikon pussit on ehditty toimittaa, ennen kuin apteekki on saanut tiedon keskeytyksestä.


Rekisterinpitäjyys lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa

Plats för profilbild

Tietosuojavastaava
21. november 2022 klockan 9.30.22

Yleinen kommentti koskien rekisterinpitäjyyttä lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa.

Apteekin tulee noudattaa ensisijaisesti apteekkeja velvoittavaa annospussien valmistamista sekä lääkkeiden toimittamista/reseptinkäsittelyä koskevaa erityislainsäädäntöä. Apteekki on aina lääkemääräysrekisterin sekä lääkkeiden koneellisen annospussien valmistuksen henkilötietojen osalta itsenäinen rekisterinpitäjä eikä hyvinvointialueen lukuun toimiva henkilötietojen käsittelijä. Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat ohjeen mukaisesti lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste on rekisterinpitäjän (apteekki) ja rekisteröidyn (annosjakeluasiakas) välinen sopimus eli annosjakelusopimus (lähde: STM 2016:1 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3692-8). Tästä sopimussuhteesta on maininta myös sääntökirjassa: "Asiakkaalle myönnetään annosjakeluun oikeuttava palveluseteli, jonka jälkeen asiakas tai hänen edustajansa tekevät valitsemansa annosjakeluapteekin kanssa kirjallisen sopimuksen."

Apteekki ei esimerkiksi voi palauttaa tai poistaa henkilötietoja, joita sen on mm. lakisääteisesti käsiteltävä/säilytettävä. Apteekki voi toimia käsittelijänä esimerkiksi lääkityslistojen kaltaisille aineistoille, joita apteekki saa hyvinvointialueelta, mutta lääkemääräystietojen osalta (sis. annospussien valmistamiseen sekä toimittamiseen liittyvät tiedot) apteekki toimii aina rekisterinpitäjänä.


Kuljetuksista

Plats för profilbild

Apteekki
22. november 2022 klockan 9.49.58

Apteekin ja hoitoyksikön tulisi voida sopia kuljetuksista ja kuljetusaikatauluista paikallisesti.

Tilausten toimitusaikataulu 6 arkipäivän sisällä yksikön tilauksesta on liian lyhyt. Lääkitysmuutoksissa uusien reseptien hankkiminen jää lähes poikkeuksetta apteekin vastuulle eikä niitä aina saada käden käänteessä. Lisäksi koneellista annosjakelua tarjoavien yritysten toimitusajat pohjoiseen ovat vuorokautta pitemmät kuin eteläisessä Suomessa. 7-8 arkipäivää voisi olla riittävä.

Lisäksi on kohtuutonta edellyttää, että apteekit toimittaisivat kiireelliset uudet lääkkeet ja kuurilääkkeet hoitoyksiköihin saman päivän aikana ilman erillistä korvausta.


Huomioita 1

Plats för profilbild

Kommentoija
23. november 2022 klockan 11.34.04

Erillispussitilaus tehdään, jos asiakkaalle tulee uusi lääke säännölliseen käyttöön kesken annosjakeluerän. Voisiko tätä kohtaa muokata siten, että on myös mahdollista toimittaa pieni pakkaus jos lääkkeellä on kiire?

Tilauspäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin annosjakeluapteekki tekee asiakaskohtaisen tilauksen annosjaeltavista lääkkeistä annosjakeluyksikköön. Asiakasta hoitavan yksikön on ilmoitettava kahden viikon välein tilattavat lääkkeet annosjakeluapteekille erikseen sovitulla tavalla. Onko tämä pakollinen toiminto, että yksiköt ilmoittavat tilattavat lääkkeet, vai voisiko tähän laittaa, että lääkkeet tilataan automaattisestri ja yksiköt ilmoittavat jos jollekin ei tarvitse tilata?

Toimituspäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin annosjakeluapteekki toimittaa annosjaetut lääkkeet hoitavaan yksikköön. Voisiko tähän laittaa, että "tai annosjakelulääkkeet noudetaan apteekilta"? Meillä on ainakin tällä hetkellä kunnan järjestämä kuljetus ja toivon, kuten aikaisempaan sähköpostiin laitoin, että toiminta jatkuisi samanlaisena.

Hoitava yksikkö ja annosjakeluapteekki käyvät läpi seuraavat asiat yhteistyön alkaessa. 1. Yleiset periaatteet 2. Lääkehoidon arviointi 3. Annosjakelun aloittaminen asiakkaalle 4. Sähköisen reseptin kirjoittaminen 5. Annosjakelulääkkeiden tilaaminen apteekista 6. Lääkitysmuutosten hallinta 7. Annosjakelulääkkeiden vastaanottaminen 8. Annostuskortin käyttö ja säilytys 9. Annosjakelulääkkeiden säilyttäminen 10. Annosjakelulääkkeiden turvallinen käsittely ja lääkkeen anto 11. Lääkeinformaation lähteet 12. Annosjakelulääkkeiden hävittäminen 13. Poikkeaminen raportointi
Mitä tarkoittaa kohta 8.? Eihän apteekilla ole velvollisuutta säilyttää jokaisen tilauksen yhteydessä tullutta annostuskorttia? Eikö riitä, että apteekilla on lääkärin lääkelista ja koneelta tulostettu lääkityskortti.

Hoitavan yksikön ja/tai asiakkaan kanssa sovitaan annosjakelun aloittamisesta. Hoitava yksikkö ilmoittaa uudesta annosjakeluasiakkaasta apteekille vähintään kolme (3) viikkoa ennen palvelun toivottua aloitusaikaa. Annosjakeluapteekki rytmittää uuden potilaan muiden annosjakelupotilaiden kanssa samaan 2 viikon jakelurytmiin. Hoitava yksikkö yhdessä annosjakeluapteekin kanssa huolehtii, että asiakkaan kaikki lääkkeet siirretään kerralla annosjakelun piiriin, ottaen huomioon mahdollisimman vähäinen lääkehävikki.
3 viikon ilmoitusaikataulu ei kokemukseni mukaan käytännössä toimi eikä palvele asiakasta eikä yksiköitä. Voisiko tätä muokata joustavammaksi? Esim. 2-3 viikkoa?


Huomioita lisää

Plats för profilbild

Kommentoija
23. november 2022 klockan 11.35.12

6.4 Lääkkeiden tilaaminen ja roolit Hoitavan yksikön tehtävät:  Varmistaa, että annosjakeluapteekilla on käytettävissään ajantasainen lääkelista tilausta tehdessään  Vastaa lääkärin vahvistamien asiakkaan/potilaan lääkitysmuutosten ilmoittamisesta annosjakeluapteekille  Tekee tilaukset sähköisellä lääkkeiden tilausjärjestelmällä  Mikäli lääkehoitoon tulee muutoksia kesken jakson, hoitoyksikkö huolehtii, että asiakas saa tarpeelliset muutoksen mukaiset lääkkeet, kunnes muutos saadaan annosjakeluun.  Huolehtii annosjakelulääkkeiden asianmukaisesta säilytyksestä ja lääkkeiden antamisesta asiakkaalle sovitulla tavalla. Dokumentoi huumausaineiden kulutuksen.  Huolehtii annosjakeluun sopimattomien lääkkeiden säilyttämisestä kotona tai asumispalveluyksikössä, esim. nesteet, sumutteet, tarvittaessa otettavat lääkkeet sekä Marevan.  Ilmoittaa annosjakelun muutostilanteista palvelusetelituottajalle mahdollisimman pian
Tilausten teko sähköisellä lääkkeiden tilausjärjestelmällä. Jos tätä ohjetta täytyy yksikköjen noudattaa kirjaimellisesti, tästä tulee ongelma. Onko ilmoitettava tilaus vai riittäisikö tässä poikkeamien ilmoitus?

Plats för profilbild

Tilausten tarpeellisuus
23. november 2022 klockan 11.58.46

Tilausten teko sähköisellä järjestelmällä on mielestäni turhaa, koska se työllistää hoivayksiköitä tarpeettomasti. Tärkeintä on saada muutoksista tieto mahdollisimman nopeasti ja oikein. Tähän sähköinen järjestelmä on käytettävissä, mutta todennus tehdään uusimman lääkelistan muodossa.


Huomioita lisää

Plats för profilbild

Kommentoija
23. november 2022 klockan 11.36.44

Annosjakeluapteekin tehtävät:
Toimittaa lääkepussit lääkehoidosta vastaavaan yksikköön. Voisiko tätä muokata kuten yllä eli "tai annosjakelulääkkeet noudetaan apteekilta", tämä myös muiden lääkkeiden kohtaan.

Toimitushetkellä tulee huomioida kiireelliset lääkitysmuutokset. Kiireettömät lääkemuutokset toteutetaan aina annosjakelujakson vaihtuessa. Lääkkeiden tilaukset on toimitettava yksikköön kuuden (6) arkipäivän sisällä yksikön tilauksesta. Lääkemääräystä toimitettaessa tulee dokumentoida muun muassa toimittamispäivämäärä (Fimean määräys 2/2016 Lääkkeiden toimittaminen). Toimitus suoritetaan arkisin (ma-pe) klo 8–16 välillä, mikäli erikseen ei ole toisin sovittu. Tarkemmat jakelupäivät sekä aikataulut sovitaan yhdessä lääkehoidosta vastaavan yksikön ja palvelusetelituottajan kanssa.
Mitä tarkoittaa tuo ensimmäinen lause? Ja edelleen muokkaus tuohon toimittamiseen yksikköön "tai lääkkeet noudetaan apteekilta"


Huomioita

Plats för profilbild

Kommentoija
23. november 2022 klockan 11.37.19

Palvelusetelituottaja vastaa ja valvoo toimittamiensa lääkkeiden asianmukaisesta kuljettamisesta lääkehoidosta vastaavan yksikön ja palvelusetelituottajan välillä. Jos annosjakeluapteekki sijaitsee eri kunnassa, kuin palvelua vastaanottava asukas, asiakas vastaa kustannuksista, paitsi silloin, jos kunnassa, jossa hoito tapahtuu ei ole sopimusapteekkia. Tällöin kuljetuskustannuksista vastaa hyvinvointialue. Kiireelliset uudet lääkkeet ja kuuriluontoiset lääkkeet tulee toimittaa saman päivän aikana ma-pe (ei arkipyhinä) ilman erillistä korvausta hoitavan yksikön ja palvelusetelituottajan yhdessä sopimana aikana. Tilaus tulee olla tehtynä ja reseptit käytettävissä paikallisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Jos annosjakeluapteekki sijaitsee eri kunnassa, kuin palvelua vastaanottava asukas, lääketoimitus on tehtävä seuraavana arkipäivänä.
Kiireelliset uudet lääkkeet ja kuuriluontoiset lääkkeet toimitus, voisiko tähän myös laittaa vaihtoehtoisesti tuon "tai lääkkeet noudetaan apteekilta"


Huomioita

Plats för profilbild

Kommentoija
23. november 2022 klockan 11.37.56

*Erityisesti alkuvaiheessa ja lääkitysmuutosten yhteydessä tulee käyttää sähköisten lääkemääräysten rinnalla erillistä lääkehoidosta vastaavan yksikön laatimaa lääkityslistaa, jotta palvelusetelituottaja voi varmistaa, että kaikki asiakkaan sähköiset lääkemääräykset ovat ajan tasalla Reseptikeskuksessa. Lääke voidaan poistaa annosjakeluerästä lääkehoidosta vastaavassa yksikössä tai palvelusetelituottajan toimesta (apteekin oma konejakelu tai dosettijakelu) lääkitysturvallisuutta vaarantamatta. Jos kyseessä on annospussit, lääkkeen poistaminen on luontevinta tehdä lääkehoidosta vastaavassa yksikössä, jossa kerta-annos muutenkin avataan. Lääke voidaan poistaa annospusseista palvelusetelituottajan toimesta, jos annosjaeltua erää ei ole toimitettu palvelusetelituottajalta lääkehoidosta vastaavaan yksikköön. Lääkkeen poistaminen tai muu muutos sekä sen ajankohta dokumentoidaan huolella lääkehoidosta vastaavan yksikön ja palveluseteli-tuottajan asiakastietoihin. Lisäksi annostelijoihin tulee merkitä avauksen päivämäärä sekä avaajan nimi ja organisaatio. (STM Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat 2016:1)
*miten käytännössä?
Eikös lääkkeen poistaminen annospussista ole vastoin ohjeita? Jos apteekki poistaa lääkkeen pussista, siirtyy vastuu jakelijalta apteekille. Eihän tätä haluta?


Huomioita

Plats för profilbild

Kommentoija
23. november 2022 klockan 11.38.17

Lääkkeiden annosjakelun palvelusetelissä Lapin hyvinvointialue käyttää kattohintaa, jolla palvelusetelituottajan on palvelu tuotettava. Palvelusetelillä myönnetystä lääkkeiden annosjakelusta ei saa koitua asiakkaalle omavastuuosuutta. Lapin hyvinvointialueen hallitus vahvistaa palvelusetelin arvot vuosittain.
Kuultua kentältä: yksi annosjakelija olisi tehnyt tarjousta suoraan hyvinvointialueille, josta voi seurata se, että jakelun hinta dumpataan tarpeettoman alas eikä kustannuksia apteekeissa pystytä kattamaan.


Kommentteja sääntökirjaan: osa 1

Plats för profilbild

Apteekin vinkkelistä
23. november 2022 klockan 15.50.33

Yleistä:

Palvelusetelisääntökirja on lähtökohtaisesti selkeä ohjekirja toimintatavoista. Se on palveluntuottajaa vahvasti velvoittava. Sen tulisi olla myös hoitavaa yksikköä velvoittava. Ellei tilauksia tehdä sovitusti, sovittuja aikatauluja noudattaen, hoitavalle yksikölle pitää olla määriteltynä seuraamusmaksu.

Rekisterinpitäjyydestä lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa oli Nimimerkki ”Tietosuojavastaava” kommentoinut selkeästi.

Annosjakeluprosessi työllistää apteekkia paljon, mutta vastaavasti se keventää työtä hoitoyksiköissä. Kuten sääntökirjassa on kuvattu, palvelun tarkoituksena on tukea tarkoituksenmukaista lääkkeiden käyttöä, ehkäistä lääkityspoikkeamia ja vähentää tarpeettomia lääkehoidon kustannuksia. Ja nämä tavoitteet ovat tutkitusti toteutuneet jo tähän mennessä.

Kun määritellään palvelusetelin hintaa, on tärkeää, että apteekki saa tekemästään työstään korvauksen, joka kattaa työstä aiheutuneet kustannukset. Näin ollen pystymme tarjoamaan palveluja jatkossakin lähiapteekista ja turvaamme palvelujen pysymisen lähialueella.

Lisäksi olen kommentoinut seuraavia kohtia sääntökirjaluonnoksessa:

Käsitteet:
Erillispussitilaus tehdään, jos asiakkaalle tulee uusi lääke säännölliseen käyttöön kesken annosjakeluerän. Voisiko tätä kohtaa muokata siten, että on myös mahdollista toimittaa pieni pakkaus, jos lääkkeellä on kiire?

Annosjakelun aloittaminen:
”Ennen ensimmäistä lääkkeiden toimituspäivää annosjakeluapteekki tekee lääkityksen tarkistuksen huomioiden lääkkeiden hoitosuositukset.” Tämän tekee käytännössä annosjakeluyksikkö.

Lääkkeiden tilaaminen ja roolit:
Anja-apteekin tehtävät: ”Toimittaa lääkepussit yksikköön 1-2 viikon välein.” Kun pussit tilataan 2 vkon välein, niin toimituskin on 2 vkon välein.


Kommentteja sääntökirjaan: osa 2

Plats för profilbild

Apteekin vinkkelistä
23. november 2022 klockan 15.52.26

Lääkkeiden toimittaminen:

Tekstissä on "Palvelusetelituottajan on kaksoistarkastettava annosjakelulääkkeet. Lääkemääräyksiin on saattanut tulla muutoksia tilauspäivän ja toimituspäivän välillä" Mitä tällä kaksoistarkastuksella käytännössä tarkoitetaan? Annosjakelupussit on tilattu voimassa olevan lääkityksen mukaan ja jos lääkitysmuutoksia ei ole ilmoitettu sen jälkeen, toimituspäivänä farmaseutti tarkistaa, että pussit ovat tilauksen mukaiset.

”Toimitushetkellä tulee huomioida kiireelliset lääkitysmuutokset.” Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Miksi on asetettu 6 pv:n aikaraja tilauksesta lääkkeiden toimittamiselle yksikköön?

”Palvelusetelituottaja vastaa ja valvoo toimittamiensa lääkkeiden asianmukaisesta kuljettamisesta lääkehoidosta vastaavan yksikön ja palvelusetelituottajan välillä. Jos annosjakeluapteekki sijaitsee eri kunnassa, kuin palvelua vastaanottava asukas, asiakas vastaa kustannuksista, paitsi silloin, jos kunnassa, jossa hoito tapahtuu ei ole sopimusapteekkia. Tällöin kuljetuskustannuksista vastaa hyvinvointialue.
Kiireelliset uudet lääkkeet ja kuuriluontoiset lääkkeet tulee toimittaa saman päivän aikana ma-pe (ei arkipyhinä) ilman erillistä korvausta hoitavan yksikön ja palvelusetelituottajan yhdessä sopimana aikana.”

Palveluseteliin tulisi mielestäni sisältyä ainoastaan annosjakelumaksu, ei kuljetusta. Kuljetukset tulisi voida sopia paikallisesti. Eri paikkakunnilla on jo omat toimivat käytäntönsä, joihin ei välttämättä haluta muutosta puolin eikä toisin.

Lisäksi on kohtuutonta edellyttää, että apteekit toimittaisivat kiireelliset uudet lääkkeet ja kuurilääkkeet hoitoyksiköihin saman päivän aikana ilman erillistä korvausta. Näistä tulee saada todellisia kuluja vastaava korvaus. Kuljetuskulut voidaan määritellä esim. kilometrikorvauksena.


Muutamia ajatuksia

Plats för profilbild

Apteekin hyllyltä
23. november 2022 klockan 16.12.37

Sääntökirjan yleisen osion on nähdäkseni tarkoitus palvella/ohjeistaa kaikkia palvelusetelipalvelun tuottajia. Ei siis ainoastaan apteekkeja tuotettaessa annosjakelupalvelua palvelusetelillä. Tähän yleiseen osioon on lipsahtanut palvelukohtaiseen osioon kuuluvia, tai ei ainakaan apteekkeja velvoittavia vaatimuksia, kuten mm. sairaanhoitajien tehtävänkuvista huolehtiminen. Vastaavasti "edellytys farmaseuttisen henkilöstön riittävyydestä" ei koskene kaikkia, apteekkeja lukuun ottamatta, muita palvelusetelituottajia.
Muutoin yleinen osio selvittää, jopa ansiokkaasti palvelustelin käytön periaatteet: kuka myöntää palvelusetelin etuutena ja hyväksyy palvelusetelituottajat ja millä ehdoilla, asiakkaan oikeudet (oikeus valita haluamansa palveluntuottaja!) ja velvollisuudet sekä palvelusetelin käytön tekniset toimet.

Olennaista tässä on palvelukohtainen osio. Annosjakelu on käsittääkseni käytössä laajalti tulevan hyvinvointialueen kunnissa ja onneksi yhteistyössä paikallisten apteekin kanssa. Toiminta ja toiminnan periaatteet ovat siis tuttuja, ja paikallisesti annosjakeluntoiminta on hakeutunut hyväksi katsotuille (=käytännöllisesti toimiville) uomilleen. Sääntökirjassa pyritään kirjaamaan toiminnan perusperiaatteet vastuineen ja velvollisuuksineen. Tämä on tärkeää! Mutta kuten tässäkin ketjussa on jo kommentoitu, aiheutuu haasteita mm. kuuluuko kaikille toimijoille yhtäläisesti lääkkeiden kuljetus palveluseteliin vai ei, tai vastaavasti onko oltava sähköinen tilausjärjestelmä käytössä (varsinkin jos operoidaan pienillä volyymeillä, eikä tilaajakaan sitä kaipaa (tai ei osaa kaivata?))? On myös hyvä muistaa että, kun "annosjakeluapteekin toimitusvarmuuden tulee olla 100 %", niin olisi myös hyvä että tilaajapuoli toimisi samalla varmuudella mm. aikataulujen, reseptin oikeellisuuden jne. osalta. Tanssiin tarvitaan kaksi, ja 100 % toimitusvarmuuteen päästään paremmin kun askeleet sopivat oikeasti yhteen.
Vaikka kyseessä on nimenomaan annosjakelua koskeva sääntökirja, ohjeistetaan/velvoitetaan/edellytetään siinä melkoisesti myös muita, toki lääkehuoltoon liittyviä toimia, apteekilta. Näitä ovat mm. jo mainittu kuljetusten järjestäminen sekä kiireellisten uusien lääkkeiden ja kuuriluotoisten lääkkeiden toimittaminen ilman erillistä korvausta, jopa naapurikunnan puolelle. Tilanteet, joissa aloitetaan kiireellisestikin uusia lääkehoitoja ovat jokapäiväistä, myös meillä apteekeissa. Näiden osalta apteekki hoitaa oman leiviskänsä parhaan kykynsä mukaan, mutta kuuluuko tämän sääntely annosjakelun sääntökirjaan?
On erinomaista että tuleva hyvinvointialue on päättänyt(lieneekö vielä päätetty?) toteuttaa annosjakelun palvelusetelimallilla. Paikallisesti toteutettuna annosjakelu toimii varmasti parhaiten ja keventää omalta osaltaan hoitohenkilöstön työtaakkaa. Yhteistoiminta paikallisen toimijan kanssa on aina helpompaa ja luotettavampaa. Toivottavasti sääntökirja jättää tilaa myös paikallisille toimintatavoille.


Palveluseteli

Plats för profilbild

Kommentteja osa 1
23. november 2022 klockan 18.16.38

Hienoa, että tällainen sääntökirja laaditaan. Palvelee kaikkia osapuolia.
Lääkkeiden annosjakelupalvelu on palvelu, joka helpottaa kotihoidon ja palveluasumisen lääkehuollon toteutumista huomattavasti. Apteekkeja se puolestaan työllistää. Apteekit kuitenkin tarjoavat laadukasta annosjakelupalvelua mielellään. Koska toiminta on molempia osapuolia selvästi hyödyttävää, toivon myös säännöistä molempia osapuolia kunnioittavaa. Että ilmaisia palveluja ei odoteta keneltäkään, ja toisaalta hinnat perustuisivat kohtuullisuuteen ja niissä olisi otettu huomioon työn tekemisestä aiheutuvat kulut. Molemmat osapuolet hoitaisivat omat tonttinsa ja siinä olisi määritetty myös hoitoa tuottavien vastuut ja velvollisuudet.

Kohta 4.5. Henkilöstö
Onko palveluntuottajan tehtävä huolehtia hoiva-avustajan, sairaanhoitajan ja lähihoitajan tehtävänkuvien määrittämisestä? Ja kenen vastuulle kuuluu että edellä mainituilla on asiaan kuuluva koulutus, perehdytys, osaaminen ja luvat?

Kohta 4.5. Menettely sääntörikkomuksissa
Miten menetellään, jos hoitava taho syyllistyy toistuvasti Sääntökirjan rikkomuksiin? Kenelle palveluntuottaja asiasta ilmoittaa? Hoitavan tahon toiminta/toimimattomuus voi vaikeuttaa palveluntuottajan toimintaa niin että se voitaisiin tulkita palveluntuottajan rikkomukseksi. Molempin osapuolien vastuiden ja velvoitteiden määrittäminen on tärkeää.

Kohta 5. Palvelusetelin arvo
Palvelusetelin arvoa määritettäessä toivon, että laskenta perustuu annosjakelupalvelun tuottamisesta aiheutuviin todellisiin kustannuksiin. Eli apteekit eivät toimisi tämän palvelun rahoittajina, vaan ne saisivat tuottamastaan palvelusta asianmukaisen maksun.

Kohta 6. Asiakastietojen käsittely, dokumentointi, arkistointi ja salassapito
Ensimmäinen kappale. Apteekit eivät laadi asiakaskertomuksia tai -suunnitelmia. Mitä tällä kappaleella tarkoitetaan? Asiakas tekee sopimuksen hyvinvointialueen hyväksymän palveluntuottajan kanssa. Miksi palveluntuottajan pitäisi luovuttaa asiakkaan ja apteekin välille sopimuksen myötä syntyneet asiakirjat hyvinvointialueelle? Onko se edes laillista? Miten hyvinvoiontialue olsi tässä tapauksessa rekisterinpitäjä?

7. Palvelun laskutus
Erillisiä kustannuksia kuten esimerkiksi matka-, laskutus- palvelun suunnittelu- tai toimistokuluja tms ei hyväksytä. Mielestäni matkakulut pitää suunnitella palvelusetelistä erillisenä asiana ja mahdolliset kustannukset tulee voida laskuttaa hyvinvointialueelta. Todellisten ja toteutuneiden ksutannusten mukaan. Apteekkien tehtävä ei ole rahoittaa tätä palvelua miltään osin vaan toimia hyvänä ja luotettavana yhteistyökumppanina. Laskutuslisä lisätään kattamaan laskutuksesta aiheutuvia kuluja.

Kohta 6.4. Annosjakelu apteekin tehtävät
Toimittaa lääkepussit..... lääkkeiden toimittamisen yksiköihin tulisi olla erikseen hinnoiteltu palvelu ja tämä pitäisi pystyä sopimaan paikallisesti.


Palveluseteli

Plats för profilbild

Kommentteja osa 2
23. november 2022 klockan 18.32.42

Kohta 6.5 Lääkkeiden toimittaminen
Lääkemääräyksiin on saattanut tulla muutoksia.... Muutokset on mahdollista ilmoittaa ennen tilausta. Tilauksen jälkeen ja ennen toimitusta, muutoksia ei voi enää ilmoittaa.

Palvelusetelituottaja vastaa ja valvoo toimittamiensa lääkkeiden kuljettamisesta.... Lääkkeiden kuljettaja vastaa ja valvoo asianmukaisesta kuljettamisesta.

Kiireelliset uudet lääkkeet ja kuuriluontoiset valmisteet tulee toimittaa saman päivän aikana....Kyseessä voi myös olla sellainen lääke, jota ateekissa ei ole varastossa. Siksi lääkkeet tulee tilata edellisenä arkipäivänä tukkujen viimeiseen tilaukseen mennessä ja ottaa huomioon myös se, jos lääkettä ei ole tukussa saatavilla. Kuljetus paikallisen sopimuksen mukaisesti ja jos kuljetuksesta vastaa apteekki, kuljetuksesta peritään sovittu maksu.


Kuljetuksista

Plats för profilbild

Maalaispteekin näkökulmasta
23. november 2022 klockan 22.01.14

Monessa pienessä kunnassa on ollut toimiva systeemi niin, että kunnan oma lähetti tai muu taho on noutanut hoitokotien tilaukset apteekista oman jakelureittinsä ja aikataulunsa puitteissa. Hoitoyksiköt ovat voineet tilata jopa useita kertoja päivässä ja lähes joka päivä. He ovat olleet hyvin tyytyväisiä ja yhteistyö on sujunut ja kaikki tämä yhteisten asiakkaidemme hyväksi.
Toivon todella, ettei näitä toimivia paikallisia järjestelyitä nyt romuteta samanaikaisesti monien muiden muutosten myötä. Ainakin vuoden alussa pitäisi jatkaa vanhalla mallilla ja sitten rauhassa yhdessä paikallisesti neuvotellen sopia ensin pelisäännöt ja siihen sitten hankkia esim. kuljetustoimijat. Yön yli muutoksena tämä ei tule onnistumaan.