Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen kotona asumista tukevien palveluiden sekä veteraani- ja omaishoidon palveluiden palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 5
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Lausunnolla oleva sääntökirja on asiakirja, jolla Lapin hyvinvointialue asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. Lapin hyvinvointialue velvoittaa palvelun tuottajatnoudattamaansääntökirjan määräyksiä.Sääntökirjan yleinen osa koskee jokaista palvelusetelipalvelun tuottajaa, palvelukohtainenosiosisältäänelisämääräykset,joitakullekin palvelusetelitoiminnalleasetetaan. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 a §:n mukaan kotihoidolla huolehditaan, että henkilö selviytyy jokapäiväiseen elämään kuululuvista toiminnoistaan kodissaan ja asuinympäristössään. Kotihoidon toteuttamistapoja ovat hoito- ja huolenpito, toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistävä ja ylläpitävä toiminta, muu henkilön suoriutumista tukeva toiminta ja Terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ssä tarkoitettu kotisairaanhoito.

Basuppgifter

Avslutat: 24.11.2022

Bilagor

Gör en anmälan


Uusi hinnoittelu tapa

Plats för profilbild

Ymmärtämätön
22. november 2022 klockan 14.50.53

Miksi hinnoittelu muutetaan näin? :
Palveluntuottajan tulee hinnoitella kotihoidonpalveluille kaksi tuntiperusteista hintaa:
A. Arkipäiville ja lauantaille klo 7–22 yksi hinta
B. sunnuntaille ja arkipyhille klo 7–22 yksi hinta

Tämä tarkoittaa automaattisesti isoa korotusta arkipäivisin tuotettaville palveluille. Joutuvatko asiakkaat kärsimään hinnankorotuksesta vai korvaako palveluseteli niin hyvin, ettei omavastuuosuus nouse korkeammaksi nykyisestä? Palkat maksetaan kuitenkin työntekijöille ilta- ja lauantailisineen kuten aina ja nämä tulee laskea hintoihin, jotta se kattaa kaikki kustannukset.


ict asiat

Plats för profilbild

Paljonko maksaa?
22. november 2022 klockan 15.23.07

Koskeeko Asiakas/potilastietojärjestelmä+ Rai soft ohjelma käyttö kaikkia palveluntuottajia? Milloin näiden käytöstä ja hinnoista saadaan tietoa? Kuinka paljon kustannuksia tulee lisää palveluntuottamista varten? Entä oikeus käyttää terveystietojen osalta hyvinvointialueella käytössä olevaan potilastietojärjestelmää? Miten nämä toteutetaan, mitä vaaditaan, koulutetaanko?


Kysymyksiä?

Plats för profilbild

Kyselijä
24. november 2022 klockan 14.50.39

7. Hintakatolla tarkoitetaan hyvinvointialueen palveluista palveluntuottajalle maksamaa enimmäishintaa, johon sisältyy hyvinvointialueen maksama osuus (palvelusetelin arvo) ja asiakkaan omavastuu. Lapin hyvinvointialueen päättäessä asettaa palvelun hinnalle hintakaton (ennalta määritelty palvelun hinta), se määrittää palveluntuottajalle palvelusta maksettavan enimmäishinnan. Enimmäishinta voi olla yksi hyväksymiskriteereistä palvelusta riippuen. KYSYMYS: Tarkoittaako tämä sitä, että hyvinvointialue voi määrittää setelin arvoksi esim. 35€/tunti ja tämän korkeampaa hintaa ei saa palveluntuottaja periä vaikka olisi oman hinnaston mukaan korkeamman hinnan määrittänyt palvelulle?

Palveluseteliä ei voida myöntää : 2. Asiakas tai hänen omaisensa/läheisensä ei ole kykenevä ottamaan vastuuta
palvelusetelillä tuotetusta palvelusta. KYSYMYS: Kuinka tämä määritellään/mitataan? Millä kriteereillä?

Asiakas antaa palveluntuottajalle Lapin hyvinvointialueelta saamansa palvelusetelipäätöksen. KYSYMYS: Odottaako asiakas kirjallisen päätöksen saamisen kotiin ennen kuin sopimus voidaan tehdä palvelutuottajan kanssa? Käytännössä tähän voi tulla viikkojen viive palvelun aloittamiseen ja asiakkaan on pärjättävä omin avuin. Onko mahdollista saada esim. suullista lupaa setelin myöntäjältä aloittaa palvelu, tiedot palvelusta sekä käyntien pituudet yms. ja tiedot setelin arvoista kirjataan sopimukseen päätöksen saavuttua? Näin turvattaisiin asiakkaan kotona selviytyminen sujuvasti ilman pitkää viivettä.

Palveluntuottajan velvollisuus ennen irtisanomista on järjestää hoitokokous asukkaan-, omaisen ja
tilaajaan kanssa mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 4 viikkoa ja irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. KYSYMYS: Entä jos asiakas todetaan varattomaksi kesken palvelun? Onko palvelua jatkettava 4 viikkoa vaikka on tiedossa ettei asiakas kykene maksamaan omavastuuosuutta? Kuinka tällöin korvataan palveluntuottajan tappio?

Asiakassuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan vähintään kerran vuodessa ja aina asiakkaan hoidon tarpeen muuttuessa Lapin hyvinvointialueen toimesta. Voidaan toteuttaa eri menetelmin, dokumentti tai puhelinpohjaisena keskusteluna.
Tähän kuluvasta ajasta palveluntuottaja ei voi laskuttaa asiakasta tai hyvinvointialuetta. KYSYMYS: Jos järjestetään hoitokokous asiakkaan luona, jolloin kysytään myös palvelutuottajan näkemystä asiakkaan tilanteesta ja tällä taataan asiakkaan laadukas hyvä hoito, niin voiko tämän laskuttaa osana palvelua? Entä jos asiakas tai omainen pyytää mukaan kokoukseen, onko se silloin työtilaus jonka saa asiakkaalta veloittaa? Kirjataanko nämä sopimukseen aloitus vaiheessa?