Utredning om förbättring av säkerheten kring fyrverkerier och minskning av de olägenheter som fyrverkerierna orsakar

Frågetecken 2122
9.3.2023 | Työ- ja elinkeinoministeriö
Bildtext

Arbets- och näringsministeriet utreder olika alternativ för att förbättra fyrverkeripjäsers säkerhet och minska de skador som fyrverkeripjäser orsakar. Syftet med enkäten är att få information för utredningen om omfattningen av de skador, farliga situationer och störningar som användningen av fyrverkeripjäser orsakat samt om anskaffningen av produkter från näthandeln.


Riksdagen lämnade den 1 november 2022 riksdagens skrivelse RSk 45/2022 rd med anledning av det medborgarinitiativ som riksdagen behandlat (Initiativ till lagstiftning om begränsning av användningen av pyrotekniska artiklar i kategorierna F2 och F3, MI 11/2019 rd). Riksdagen förutsatte i ett uttalande som ingick i skrivelsen att arbets- och näringsministeriet heltäckande utreder olika alternativ för att förbättra fyrverkeripjäsers säkerhet och minska olägenheterna orsakade av fyrverkerier samt vidtar behövliga åtgärder med anledning av utredningarna. Uttalandet grundade sig på ekonomiutskottets betänkande EkUB 19/2022 rd om ärendet. Utskottet ansåg att förslaget i medborgarinitiativet bör behandlas vid arbets- och näringsministeriet som en del av en bredare, övergripande översyn av bestämmelserna om fyrverkeripjäsers säkerhet. Den föreslagna övergripande översyn av hur fyrverkeripjäsers säkerhet kan förbättras som ska ges i uppdrag åt ministeriet förutsätter att olika alternativ kartläggs och att det görs omfattande konsekvensbedömningar av dem. Utöver totalförbud och partiellt förbud mot konsumentbruk av fyrverkeripjäser bör man i utredningen också granska möjligheterna att lösa de problem som lyfts fram i medborgarinitiativet genom nya begränsningar i fråga om fyrverkerier. Det är också nödvändigt att höra olika förvaltningsområden och intressentgrupper för att få en helhetsbild av situationen.

Arbets- och näringsministeriet vill i utredningen också höra allmänheten om användningen av fyrverkeripjäser och de skador de orsakar (människor och egendom), farliga situationer eller störningar. Fyrverkeripjäser orsakar cirka 20 ögonskador per år. Också minderåriga har orsakats skador. Farliga situationer och skador som berör människor och egendom gäller särskilt fyrverkeripjäser som används av konsumenter. Användningen av fyrverkeripjäser orsakar störningar också för människor och djur samt nedskräpning av miljön. Syftet med hörandet är att utreda omfattningen av de skador, farliga situationer och störningar som användningen av fyrverkeripjäser orsakar samt anskaffningen av produkter från näthandeln.


Basuppgifter

Publicerad: 9.3.2023

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #säkerhet
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan