Gå till innehållet

Kommentera utkastet till servicekonceptet för främjande av välfärd och hälsa

Frågetecken 184
Enkät | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Enkäten har avslutats

Institutet för hälsa och välfärd begär kommentarer om det nationella utkastet till beskrivningen av servicekonceptet för främjande av välfärd och hälsa. Utkastet kan kommenteras under tiden 17.4.–5.5.2023 (Visa tilläggsuppgifter). Svaren utnyttjas för att utveckla konceptet. Beskrivningen av servicekonceptet publiceras i juni 2023.

Material (på finska): "Visa tilläggsuppgifter"


Anvisningar för kommentarer:

  • Innan du kommenterar är det viktigt att du bekantar dig med det bifogade utkastet till servicekonceptet för främjande av välfärd och hälsa. (på finska)
  • Bakgrundsfrågor 1–2 är obligatoriska.
  • Det är valfritt att svara på de övriga frågorna. Du kan välja att svara endast på de punkter du anser nödvändiga och om du vill kan du ge förslag på hur texten kan utvecklas.
  • Material är på finska. Du kan svara på svenska.
  • Observera att layouten och finslipningen av publikationen fortfarande pågår.
  • Klicka på Skicka svar när du har svarat på alla punkter du önskar. Du kan inte ändra dina svar eller fortsätta besvara enkäten efter att du skickat in den.
  • Kommentarerna är offentliga.

Tack för att du deltar!


Om behandling av personuppgifter

I den här enkäten samlas inga personuppgifter in och vi ber dig att inte skriva uppgifter som klassificeras som personuppgifter i enkätens svarsfält, såsom en persons namn, e-postadress, personliga telefonnummer eller ålder.

Du kan läsa dataskyddsbeskrivningen på adressen https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv...

Skicka inga konfidentiella eller känsliga uppgifter via enkäten.


Om du vill ta kontakt eller har frågor kring de öppna kommentarerna kan du skicka dem till specialplanerare Outi Kuitunen-Kaija fornamn.efternamn@thl.fi

Basuppgifter

Avslutat: 5.5.2023

Bilagor

Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Bakgrundsinformation om respondenten
Om du kommenterar i egenskap av representant för din organisation, namnge den instans du representerar i följande fråga.
Till exempel aktör inom projektet för hållbar tillväxt, utvecklare, koordinator för främjande av välfärd och hälsa e.d.
Frågor om beskrivningen av servicekonceptet för främjande av välfärd och hälsa
Frågan gäller avsnitt 4. Beskrivning av det sektorsövergripande servicekonceptet för främjande av välfärd och hälsa
Frågan gäller avsnitt 4. Beskrivning av det sektorsövergripande servicekonceptet för främjande av välfärd och hälsa
Frågan gäller avsnitt 7. Beskrivning av utgångspunkterna för den nationella digitala lösningen
Frågan gäller avsnitt 8. Servicekonceptets fördelar och effekter
Frågan gäller avsnitt 9. Etablering av utvecklingsarbetet
Frågan gäller hela publikationen
Ett varmt tack för att du svarat på enkäten!