Viheralueet -sanaston kommentointikierros

Frågetecken 10
8.5.2023 | Väylävirasto
Bildtext

Väyläviraston sanastotyön tavoitteena on määritellä sen toiminnan kannalta keskeisiä käsitteitä ja edistää julkisen hallinnon tiedon yhteentoimivuutta. Viheralueita koskevan käsitteistön kokoaminen, jäsentäminen ja määrittely mahdollistavat aiempaa paremmin tietoon pohjautuvat ratkaisut maanteiden ja muiden väyläalueiden suunnittelussa, rakentamisessa, kunnossapidossa ja tiedonhallinnassa. Sanasto palvelee myös väyläalueiden rajapinnassa toimivia muita viheralueiden omistajia ja kunnossapitäjiä.


Viheralueet-sanaston kommentointikierros

Väylävirasto ja Sanastokeskus pyytävät Viheralueet-sanaston kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja sidosryhmiä kommentoimaan sanaston tämänhetkistä luonnosta. Pyydämme ystävällisesti jakamaan tätä pyyntöä eteenpäin sellaisille tahoille ja henkilöille, joiden näkemyksiä pidätte tarpeellisina.

Kaikenlaiset sanastoa koskevat kommentit ovat tervetulleita. Kommentit voivat sisältää kannanottoja sekä sanastoon kokonaisuutena että yksittäisiin käsitteisiin.

Tavoitteet

Viheralueet-sanaston tavoitteena on ollut viheralueisiin liittyvien käsitteiden määrittely ja termien käytön selkeyttäminen. Eri toimijoille yhteiset käsitteet on pyritty määrittelemään siten, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti eri yhteyksissä. Koska sanastolla halutaan myös tukea Väyläviraston viheralueisiin liittyvää viestintää ja tiedonhallintaa, sanastoon on yhteisten käsitteiden lisäksi valittu myös joitakin erityisesti Väyläviraston toimintaan liittyviä käsitteitä.

Sanasto on tarkoitettu työvälineeksi viheralueiden parissa työskenteleville, mutta siitä voi olla hyötyä kaikille viheralueisiin liittyviä termejä ja määritelmiä tarvitseville. Sanasto edistää myös julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta, ja sanasto julkaistaan Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa (sanastot.suomi.fi).

Sanastoluonnoksen kommentointipyynnön tavoitteena on saada sidosryhmiltä asiantuntijapalautetta. Sanastosta saatuja kommentteja käytetään hyväksi sanaston viimeistelyssä. Niillä voi vaikuttaa niin termeihin kuin määritelmiin ja huomautuksiin.

Aikataulu

Kommentit pyydetään jättämään viimeistään keskiviikkona 31.5.2023.

Vastausohjeet vastaanottajille

Sanaston kommentointiluonnos

Pyydämme kommentoimaan Ota kantaa -palvelun kautta. Voitte kommentoida organisaation tai yksittäisen henkilön nimissä. Pyydämme konkreettisia parannusehdotuksia niissä sanaston kohdissa, joissa olette eri mieltä. Mikäli sanasto vaikuttaa hyvältä sellaisenaan, kuulemme mielellämme senkin.

Käsitteet esitetään sanastossa sekä termitietueina että käsitekaavioina. Termitietueessa esitellään suomenkieliset termit, joita käsitteestä suositetaan käytettäväksi. Tämän lisäksi annetaan määritelmä, joka kuvaa käsitteen sisällön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä. Määritelmän lisäksi annetaan usein yksi tai useampia huomautuksia, joissa annetaan lisätietoa käsitteestä, kuten esimerkkejä tai viittauksia sovellettaviin lakeihin. Kaavioihin on otettu mukaan ensisijainen suositettava termi ja käsitteen määritelmä ilman muita termitietueessa esitettyjä tietoja. Termitietueet ja käsitekaaviot on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Kaikki nämä tiedot löytyvät sanastoluonnoksesta (PDF).

Määritelmissä päähuomio kannattaa kiinnittää asiasisältöön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä ilmaisemalla selvästi käsitteen olennainen sisältö ja käsitteiden väliset suhteet.

Termien osalta toivomme kommentteja muun muassa annetuista suosituksista ja siitä, viittaavatko synonyymeiksi merkityt termit todella samaan käsitteeseen.

Sanaston laatineeseen työryhmään on kuulunut asiantuntijoita Helsingin kaupungilta, Ramboll Finland Oy:sta, Viherympäristöliitosta, Väylävirastosta ja ympäristöministeriöstä sekä Sanastokeskuksen terminologi. Sanaston laatimiseen tarvitun terminologisen työn on rahoittanut Väylävirasto.


Basuppgifter

Publicerad: 8.5.2023

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #miljö och natur
  • #trafik
Kommuner:

Bilagor

Gör en anmälan