Gå till innehållet

Äitiyslaki-aloitteen harhaanjohtava markkinointi

Pratbubbla 5
Diskussion
Diskussionen har avslutats

Aloitteen alullepanijat ja markkinoijat ovat johtaneet kansalaisia ja kansanedustajia harhaan!

Oikeusministeriön ohjeen mukaan kansalaisaloitteella on oltava sen sisältöä kuvaava otsikko.
Äitiyslaki-kansalaisaloitteen https://goo.gl/S5arBh otsikko "Äitiyslaki" ei anna aloitteen sisällöstä oikeaa kuvaa.
Otsikosta ei käy millään tavalla ilmi, että aloitteessa ehdotetaan muutoksia useisiin eri lakeihin!

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Äitiyslaki ja tehtäväksi muutoksia hedelmöityshoidoista annettuun lakiin, oikeudenkäymiskaareen, lapsen elatuksesta annettuun lakiin, lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin, perintökaareen ja elatustukilakiin.

Aloitteessa todetaan, että esityksessä ehdotetaan tehtäväksi tarvittavat seurannaismuutokset hedelmöityshoidoista annettuun lakiin, mutta ei kerrota mitään siitä mihin perustuen tuota lakia pitäisi muuttaa. Vastoin aloitteessa väitettyä ehdotetun äitiyslain säätäminen ei edellytä hedelmöityshoidoista annetun lain muuttamista.

Aloitteella yritetään ikään kuin äitiyslaki-ehdotuksen varjolla saada muutetuksi hedelmöityshoidoista annettua lakia, vaikka sen lain muuttamisesta eikä muuttamisen tarpeellisuudesta ei ole käyty ollenkaan keskustelua eduskunnassa. Myöskään aloitteen markkinoinnissa ei ole mainittu ehdotetusta muutoksesta hedelmöityshoidoista annettuun lakiin.

Aloitteen markkinoinnissa on puhuttu harhaanjohtavasti lapsen kahdesta vanhemmasta, vaikka itse ehdotuksessa on kyse nimenomaan kahdesta juridisesti samanarvoisesta äidistä.

Missään maassa ei ole sellaista lakia, johon perustuen lapsella voisi olla kaksi eri äitiä - eikä sellaista lakia pidä säätää Suomessakaan!

Äitiyslakialoitteen kampanjasivulla (aitiyslaki.fi) todetaan virheellisesti ja harhaanjohtavasti seuraavaa:
1) ”Uudistetaan äitiyslaki!”
Kommentti: äitiyslakia ei voi uudistaa, koska ei ole olemassa äitiyslakia.
2) ”Tarvitaan äitiyslaki, jotta lapsella olisi syntymästään lähtien oikeus elatukseen, perintöön ja tapaamiseen suhteessa molempiin vanhempiinsa.”
Kommentit:
• Tuo väite ei pidä paikkaansa - mainitut oikeudet lapsella ovat jo olemassa ja niistä säädetään jo lainsäädännössä – äitiyslaki on tarpeeton.
• Hedelmöityshoidon avulla syntyvän lapsen ihmisoikeus tuntea isänsä ja olla hänen hoidattavana ei yleensä toteudu naisparin tapauksessa.

Aloitteen Facebook-sivulla todetaan virheellisesti ja harhaanjohtavasti ”Kansalaisaloite vaatii äitiyslakia, joka turvaisi naisparin lapsen oikeudellisen aseman.”
Kommentti: Jokaisen vastasyntyneen suomalaisen lapsen oikeudellinen asema on turvattu - ei turvaamiseen tarvita aloitteessa ehdotettua äitiyslakia.

Basuppgifter

Avslutat: 31.12.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Kantelu oikeuskanslerille 29.1.2018 - Yhdenvertaisuusvaltuutettu on viranomaisena toiminut hallintolain 6 § vastaisesti

Plats för profilbild

@Timo_Lehtonen
14. mars 2018 klockan 15.52.37

Kantelun 29.1.2018 sanoma:

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on viranomaisena toiminut puolueellisesti ja siten hallintolain (434/2003) 6 § vastaisesti ottaessaan julkisesti myönteisen kannan ainakin kolme eri kertaa äitiyslaki-kansalaisaloitteeseen tukien noin menettelyllään aloitteen menestymistä ennen kuin aloite on käsitelty eduskunnassa. Kaksi kannanottoa noista esitettiin julkisesti jo ennen kuin äitiyslaki-kansalaisaloite saavutti 50 000 kannatusilmoituksen rajan https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1669.

Asiassa on syytä ottaa huomioon, että Suomessa on paljon ihmisiä, jotka eivät hyväksy äitiyslaki-kansalaisaloitteessa ehdotetun mukaisen äitiyslain säätämistä.
Aloitteessa ehdotetun äitiyslain epäkohtia on esitetty Otakantaa.fi-hankkeessa ”Äitiyslaki-aloite ja sen vaikutukset” https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/199/.

Pyydän oikeuskansleria selvittämään yhdenvertaisuusvaltuutetun menettelyn lainmukaisuuden ja hyväksyttävyyden asiassa, sekä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin Yhdenvertaisuusvaltuutettuun nähden.

Seuraavassa on kolme näyttöä yhdenvertaisuusvaltuutetun vaikuttamisesta äitiyslaki-kansalaisaloitteen menestymiseen.

1 https://twitter.com/yhdenvertaisuus/status/707105391256150016
Tässä vaiheessa 8.3.2016 äitiyslaki-kansalaisaloite ei ollut vielä saavuttanut 50 000 kannatusilmoituksen rajaa.

2 https://twitter.com/yhdenvertaisuus/status/729565070158639104
Tässä vaiheessa 9.5.2016 äitiyslaki-kansalaisaloite ei ollut vielä saavuttanut 50 000 kannatusilmoituksen rajaa.

3 https://twitter.com/yhdenvertaisuus/status/911195235342004224