Äitiyslaki-aloitteen käsittely eduskunnassa

Pratbubbla 4
Diskussion
Diskussionen har avslutats

Äitiyslaki-kansalaisaloite KAA 3/2016 on eduskunnassa käsiteltävänä https://goo.gl/S5arBh.

30.1.2018

Kuinka paljon lakivaliokunta saa muuttaa kansalaisaloitteen äitiyslaki-ehdotusta?

Lakivaliokunta voi tehdä kansalaisaloitetta koskevan päätöksen, jonka mukaan valiokunnan mietintö valmistellaan siltä pohjalta, että kansalaisaloitteeseen sisältyvä lakiehdotus ehdotetaan hyväksyttäväksi muutettuna. Jos mietinnössä esitetty lakiehdotus poikkeaa kansalaisaloitteen sisältävästä lakiehdotuksesta, niin siinä tapauksessa täysistuntoon hyväksyttäväksi tulevan lakialoitteen on tehnyt lakivaliokunta eikä kansalaisaloitteen vireillepanija(t). 

Kuinka paljon ja millä tavalla lakivaliokunta saa muuttaa mietinnössään kansalaisaloitteen sisältävän lakiehdotuksen sisältöä, jotta mietinnössä esitetty lakiehdotus voidaan ottaa täysistuntoon hyväksyttäväksi?
Katso: Valiokuntaopas 2015 - Valiokuntien yleisohjeet
6.2 Valiokunnan muutosvallan rajat
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/ekj_1+2015.pdf#page=113

Asiayhteysvaatimus
Valiokunnalla on oikeus ehdottaa muutoksia sen käsiteltävänä olevaan laki- tai muuhun säädösehdotukseen. Tätä oikeutta kuitenkin rajoittaa ns. asiayhteysvaatimus. Sen mukaan valiokunnan ehdottamien muutosten tulee olla objektiivisin perustein arvioitaessa yhteydessä kulloinkin käsiteltävänä olevaan lainsäädäntöasiaan tai asiakokonaisuuteen. Ehdotusten on pysyttävä asiayhteysvaatimuksen puitteissa ja niiden tulee koskea kulloinkin käsiteltävänä olevaa – eikä jotakin muuta – asiaa tai asiakokonaisuutta.
Asiayhteyttä arvioidaan asianomaisen hallituksen esityksen tai eduskunta-aloitteen taikka muun vireilletuloasiakirjan perustelujen sekä asiakirjaan sisältyvän säädösehdotuksen nimikkeen ja muun yksityiskohtaisen sisällön muodostamasta kokonaisuudesta käsin.

Uusi ehdotus
Valiokunta voi asiayhteysvaatimusta rikkomatta tehdä ehdotuksia myös sellaisista seikoista, joista ei ole mainintaa vireilletuloasiakirjassa, mutta jotka käsiteltävänä olevaa asiaa välittömästi sivuavina tai siitä suorastaan johtuvina kuuluvat samaan asiakokonaisuuteen. Siten valiokunta voi tehdä ehdotuksen myös esimerkiksi sellaisen lain säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta, josta ei ole ehdotusta vireilletuloasiakirjassa. Valiokunnan on tällöin aiheellista erikseen perustella ehdotuksensa tarpeellisuus.
Valiokunnan ei pidä tehdä uusia ehdotuksia oman toimialansa ulkopuolelle kuuluvista asioista olematta yhteydessä siihen valiokuntaan, jonka toimi-alaan ehdotettava asia kuuluu.

Eduskunnan lakivaliokunta on päättänyt tehdä Äitiyslaki-kansalaisaloitetta puoltavan mietinnön, josta eduskunta äänestänee helmikuussa 2018.

”Eduskunnan lakivaliokunta käsitteli perjantaina 22. syyskuuta kansalaisaloitetta äitiyslaiksi (KAA 3/2016 vp). Valiokunta päätti yksimielisesti tehdä asiasta mietinnön.
Tämän jälkeen päätettiin äänin 14-3, että mietintö valmistellaan siltä pohjalta, että kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset ehdotetaan hyväksyttäviksi muutettuina.
Äänestyksessä hävinneen vastaehdotuksen mukaan kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset ehdotetaan mietinnössä hylättäviksi, mutta hyväksyttäisiin lausuma, jossa edellytetään lakiehdotusten jatkovalmistelua.”

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Kansalaisaloite-aitiyslaista-etenee-lakivaliokunnassa.aspx


Äitiyslaki-kansalaisaloitteessa ehdotetussa äitiyslaki-aloitteessa on merkittäviä epäkohtia.

Aloitteessa ehdotetun mukaista äitiyslakia ei ole järkevää säätää.

Lue aloitteen epäkohdista:

Basuppgifter

Avslutat: 31.12.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Näin lakivaliokunta äänesti äitiyslaista 22.9.2017

Plats för profilbild

@Timo_Lehtonen
30. januari 2018 klockan 20.03.28

Äitiyslaista laaditaan myönteinen mietintö, päätti eduskunnan lakivaliokunta perjantaina 22.9.2017 äänin 14–3.

Myönteistä mietintöä kannattivat kansanedustajat:

• Tolvanen Kari (kok.), valiokunnan puheenjohtaja
• Biaudet Eva (r.), valiokunnan varapuheenjohtaja
• Elovaara Tiina (sin.)
• Hänninen Katja (vas.)
• Karimäki Johanna (vihr.)
• Kauma Pia (kok.)
• Kymäläinen Suna (sd.)
• Marin Sanna (sd.)
• Ojala-Niemelä Johanna (sd.)
• Pylväs Juha (kesk.)
• Rantakangas Antti (kesk.)
• Talvitie Mari-Leena (kok.)
• Tavio Ville (ps.)
• Torvinen Matti (sin.)

Myönteistä mietintöä vastustivat kansanedustajat:

• Keränen Niilo (kesk.)
• Laukkanen Antero (kd.)
• Maijala Eeva-Maria (kesk.)

Lähde: http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3663721/Lakivaliokunnan+Tolvanen+pitaa+aitiyslakiehdotuksen+lapimenomahdollisuutta+varsin+hyvana