Gå till innehållet

Kommentoi käsitemallia

Pratbubbla 15
Diskussion | Maanmittauslaitos
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 1.3.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
  • 14.2.2019 kl 17.07 @Admin modererade innehållet: Sähköpostiosoite poistettu
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Pikaisia kommentteja ensilukemalla

Plats för profilbild

Virpi
13. februari 2019 klockan 16.17.52

Hei.

Hienoa määrittelytyötä olette tehneet. Yleiskommenttina voisi todeta, että määrittely on selkeää, mutta monin paikoin herää kuitenkin kysymyksiä, että onko tätä vielä pohdittu ja tarkistettu yhteensopivaksi kaupunkien katuverkon ja kävelyn ja pyöräilyn reitistön tiedon kanssa. Termit, tyypit ja luokitukset tuntuvat nyt olevan hyvin maantielle soveltuvia, mutta kaupunkien liikenne- ja katusuunnittelu käyttävät usein vähän eri termejä ja toimivat muutenkin usein pienipiirteisemmin.

3.2 kappaleessa oleva taulukko 1. Elinikaaren tila - Riittävätkö elinkaaren tilaksi: suunnitteilla, rakenteilla ja käytössä? Entä jos kohdeluokka on esim. suunniteltu valmiiksi, mutta rakennetaan vasta pitkän ajan kuluttua tai jos kohde on syystä tai toisesta esim. tilapäisesti pois käytöstä, mutta kohdetta ei haluta kuitenkaan poistaa? Pitäisikö lisätä elinkaaren tilan vaihtoehtoihin esim. Muu ja/tai toistaiseksi pois käytöstä?

Päällystetiedon luokat kestopäällyste ja päällystämätön ovat ehkä riittämättömät. Kannattaisi harkita ainakin kivipäällysteen lisäämistä erillisenä, sillä se on tien käyttäjälle joskus tärkeä tieto (jos kuljettaa esim. tärinäherkkää lastia haluaa todennäköisesti välttää mukulakivet ja nupukivet).

Tielinkin tyypit - Pitäisikö erottaa pyörätie ja kevyen liikenteen väylä toisistaan (esim. jalankulun alueet voivat jäädä epäselviksi, jos ominaisuustieto ei kerro eroa pyörätiestä ja kevyen liikenteen väylästä)? Mitä tapahtuu, jos huolto tai pelastustien osa on samalla myös esim. kevyen liikenteen väylä (tällaisia tapauksia on ainakin kaupungissa paljon) - voiko tielinkillä siis olla kaksi ominaisuutta valittuna? Pitäisikö lisätä myös pysäköintialue tyypiksi (kun levähdysaluekin on mukana)? Entä aukiot ja torit? Entä jos jalankulkualueella on portaat - pitäisikö portaiden kohta laittaa erillisenä tielinkkinä?

Tieluokkien yhteensopivuus katuluokituksen kanssa varmastikin kannattaisi tarkistaa, jotta kaupunkien katuverkon aineistoista tulee yhteensopivaa dataa maastotietokantaan.

Näissä tieluokissa on kyllä kysymyksiä herättäviä juttuja - onko pohdittu, että kenen käyttöön aineistoa tehdään ja vastaavatko luokitusten ohjeet käyttäjän tarpeita? Minua hämmensi, että miksi luokituksia ohjeistetaan tekemään juuri kyseisellä tavalla - eihän nyt vain luokitella tietoa esim. sen pohjalta, miten maastokarttaan asia voitaisiin perinteiseen tapaan kuvata? Esimerkkejä: Pitäisikö kävelyn ja pyöräilyn tieluokat eritellä toisistaan, sillä jatkuvasti pyöräily tuntuu olevan kasvava liikennemuoto? Miksi yli 2 m leveä kuntorata halutaan luokitella aineistossa ajopoluksi - eikö kuntorata ole lähempänä kävely- ja pyörätietä kuitenkin, sillä ei sinne saa mennä millään moottoriajoneuvolla? Miksi yli 2 m leveä moottorikelkkaura määritellään talvitieksi, eihän sinnekään voi mennä muulla ajoneuvolla kuin kelkalla? Mitä hyötyä tiedon käyttäjille on talvitie-luokasta, jos se sisältää sekaisin moottorikelkkauria ja talvikäytössä olevia teitä? Onko jäätie talvitie vai miten se merkitään? Miksi ajoharjoittelurata tallennetaan autotieksi, sillä sehän on kuitenkin suljettu alue? Voisiko olla tarpeen lisätä kävelykadulle oma luokka, sillä aineisto saattaa antaa autoilijalle väärää tietoa, jos kävelykatu merkitään autotieksi?

Toiminnalliset luokat - pitäisikö vielä varmistaa yhteensopivuus katuverkon toiminnalliseen luokitukseen ja termeihin?

Ehdin lukea ja kommentoida tällä kertaa vain sivulle 24 asti, joten pahoittelut, jos kommenteissa on sellaisia, joihin olisi tullut vastaus myöhemmin tekstissä. Ja kommenttini ovat tosi vahvasti kaupungin näkökulmaa ja toisaalta itselle nämä maantieliikenteen termit vähän vieraampia.Plats för profilbild

Jari Andersin, MML
18. februari 2019 klockan 17.16.55

Kiitos paljon kommenteista! Yksityiskohtaisemman kävely- ja pyörätiekuvauksen osiota on käsitelty Lisätielinkin kohdalla sivulta 26 alkaen. Kyseinen selvitystyö jatkuu kuntayhteistyönä vielä kuluvan kevään aikana. Käsitemalliversion tielinkkien luokitus perustuu nykyiseen MTK:n tieluokitukseen sekä kuntien ja ELYjen Digiroadissa ylläpitämään luokitukseen (joka voidaan tuoda Digiroadista KMTK:aan tarvittaessa). Luokitusta ja ylläpitoa on tarkoitus yhdenmukaistaa ja tarkentaa yhteistyössä kuntien kanssa tarvittaessa myös vielä tulevaisuudessa. Käymme vielä läpi yksityiskohtaisesti tekemäsi kommentit/havainnot ja vastaamme niihin vielä erikseen.
Yst.terv,
Jari Andersin

Plats för profilbild

Jari Andersin, MML
1. mars 2019 klockan 13.31.56

Ohessa vielä kommentista poimittuihin kohtiin vastauksia. Jos haluat, niin voit olla mieluusti vielä yhteyksissä aiheeseen liittyen -käsitemallityö jatkuu. Otakantaa-palvelun kommentointi sulkeutuu 1.3 , mutta minuun voi olla yhteyksissä suoraan vielä tämän jälkeenkin.

Elinkaaren tila: Toistaiseksi pois käytöstä. Hyvä ehdotus. Asiaa selvitetään lisää.

Päällysteluokka: Olemme pyrkineet pitämään päällysteluokat tässä vaiheessa minimissä. Voidaan selvittää vielä käytössä olevia tarkempia luokituksia.

Tielinkin tyypit: Kävely- ja pyöräteiden tarkempi luokitus ja geometrinen kuvaus perustuisi kunnan ylläpidossa olevaan aineistoon (käsitemallissa kohdassa Lisätielinkki). MML:n ylläpidossa olevassa valtakunnallisessa ja yleistetymmässä kävely- ja pyörätieaineistossa olisi käytössä yhdistetty luokka (kävely- ja pyörätie).

Mahdollisuus, että tielinkillä olisi kaksi tielinkin tyyppiä valittuna (esim. Huolto- ja pelastustien osa sekä Pyörätie tai kevyenliikenteen väylä): Kyseessä enemmän Digiroad-asia, mutta selvitetään mahdollisuutta.

Autoliikennealueluokitus on määritetty KMTK:n Maasto-teemassa (esim. Linja-autoasema, Huoltoasema, Levähdyspaikka, Pysäköintialue, Liityntäpysäköintialue).

Portaat erillisenä tielinkkinä: Olisi tarpeellinen tieto. Selvitetään asiaa lisää.

Tieluokituksista MML-ylläpidossa:
Kuntorata omana luokkana on ollut esillä ja siihen liittyvä selvitys jatkuu (tieto kunnissa ylläpidossa/ Lipas ?). MML-luokituksessa kuntorata kuvataan tällä hetkellä ajopolkuna, jotta esim. pururatana oleva kuntorata erottuu luokituksessa esim. kuntoradalle tulevista ”varsinaisista” kävely- ja pyöräteistä.
Talvitieluokka kuvaa mahdollisuutta talviaikaiseen kulkemiseen maastoajoneuvoille ja moottorikelkoille. Jäätie erotetaan tässä vaiheessa selitetekstillä, mutta on vielä selvityksessä mahdollisuus jäätien omalle luokalle.
Ajoharjoittelurata ei tässä vaiheessa ole ollut omassa luokassa, vaan se on erotettu yleisesti käytössä olevista teistä erillisellä selitteellä, joka kuvaa toimintaa alueella.

Kävelykatujen luokitus on Tielinkin tyypissä (ylläpito Digiroadissa), josta tieto lähtee reitityksen/navigaattorien hyödynnettäviksi. Selvitykseen tulee mahdollisesti tulevaisuudessa, että voidaanko tietoa hyödyntää myös esim. MML:n karttatuotteissa.