Gå till innehållet

Du kan diskutera och fråga om detaljplan för Östra Tasträsket

Pratbubbla 96
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 30.11.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Mihin toimiin kunta ryhtynyt järven kunnostuksessa?

Plats för profilbild

Nimetön
25. november 2020 klockan 17.35.07

50 vuoden historialla voin kertoa, että kesämökkiläiset ovat pitäneet järven erinomaisessa kunnossa. Nyt kun kunta on rakentamisellaan pilannut järven puutteellisilla suojelutoimillaan, miten kunnostusta on alettu edistää? Asia ei tunnu edistyvän ja siksi kysynkin toimia tällä palstalla. Toivottavasti kunta hoitaa virheensä ja ryhtyy vaadittaviin toimiin eikä laita mökkiläisiä ja heidän mahdollisia rakennushankkeitaan maksumiehiksi ja kärsimään kunnan omista laiminlyönneistä.

Plats för profilbild

@PietaKupiainen
17. december 2020 klockan 16.49.10

Kiitos kysymyksestäsi! Osana kaavoitusta on arvioitu Taasjärven vesistön nykytilaa ja rakentamisen seurauksena syntyvien hulevesien vaikutusta järven kuormitukseen. Taasjärveä kuormittavat lähinnä valuma-alueen hulevedet ja haja-asutuksen jätevedet. Ulkoinen kuormitus on arvioitu vähäiseksi ja arvion mukaan Taasjärven rehevyyttä ylläpitää järven sisäinen kuormitus. Nykytilassa järven vesi on hygieeniseltä laadultaan hyvää ja yksittäisiä sinileväkukintoja lukuun ottamatta soveltuu hyvin uintiin ja muuhun virkistyskäyttöön. Taasjärven voi olettaa reagoivan alueen pienuuden ja järven mataluuden vuoksi herkästi ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, jolloin on perusteltua mahdollisimman tehokkaasti puuttua myös hulevesien aiheuttamaan kuormitukseen.

Suunnittelualueelle on laadittu alustava vesihuol¬lon yleissuunnitelma, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on alueen tulevan rakentamisen aiheuttamien hulevesien vaikutusten minimointi. Yleissuunnitelmaa tullaan päivittämään tarvittavilta osin asemakaavan ehdo¬tusvaiheeseen. Ehdotusvaiheessa kaava-alueelle laaditaan lisäksi hulevesiselvitys ja hulevesisuun¬nitelma. Hulevesien johtamista Taasjärveen pyritään vält¬tämään, jotta turvataan vedenlaadun säilyminen hyvänä. Vaikka järven valuma-alue näin pienenee hiukan, voidaan järven veden laadun kannalta arvi¬oida ratkaisun olevan kuitenkin parempi. Jos hule¬vesiä kuitenkin johdetaan järveen, täytyy ne johtaa viivytysaltaiden kautta. Järveen kohdistuu ulkoista kuormituta myös Taasjärven länsipuolisilta asuina¬lueilta. Tavoitteena on vedenlaadun säilyttäminen hyvänä minimoimalla Taasjärven itäpuolen rakentu¬misen aiheuttama kuormitus.

Kunnallistekniikan rakentamisen myötä Taasjärven itäpuolen alueen vesihuolto paranee. Alueelle rakennetaan viemäriverkosto, jolloin jätevesiä ei enää päädy järveen. Myös alueen rakentamisen aikaiseen hulevesien hallintaan tullaan kiinnittämään huomiota.