Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Alueen luontoarvot

Plats för profilbild

@Idako
20. januari 2021 klockan 21.32.16

Kaksi kysymystä:

Onhan alueen luontoarvoista tehty kattava selvitys ennen kaavoittamista ja onhan luontoarvojen säilyminen ja luonnon monimimuotoisuus turvattu?

Eihän rakentamisen tieltä aiota hävittää metsää vaan rakentaminen keskitetään jo nyt avoimille alueille? Ilmastonmuutoksen ja kuudennen joukkosukupuuton uhkaamassa maailmassa kaikkea metsäkatoa tulisi välttää ja tämä pitäisi ehdottomasti olla kaupunkisuunnittelun keskeinen periaate.

Plats för profilbild

@DennisSöderholm
21. januari 2021 klockan 11.38.17

Kiitos palautteesta! Jos tässä viitataan Nikkilän kartanon alueen asemakaavaan, niin siitä alueesta on tehty kattava luontoselvitys, jonka raportti löytyy kaavan nettisivulta. Selvitys on huomioitu kaavasuunnitelmassa sillä tavalla, että kaikki arvokkaat luontoalueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Lisäksi Bybergetiä ollaan luontoselvityksen suositusten mukaisesti osoittamassa suojelualueeksi. Suunnittelussa periaatteena on ollut, että ensisijaisesti kohdistetaan uudisrakentaminen pelloille. Tästä on poikettu kaava-alueen pohjoisosassa, jossa rakentamista on osoitettu jonkun verran myös metsäalueelle. Nämä alueet ovat suurelta osin hakkuita, jossa kasvaa vain nuorta puustoa.

Plats för profilbild

@JIS
24. januari 2021 klockan 18.22.56

@DennisSöderholm skrivet av:

Kiitos palautteesta! Jos tässä viitataan Nikkilän kartanon alueen asemakaavaan, niin siitä alueesta on tehty kattava luontoselvitys, jonka raportti löytyy kaavan nettisivulta. Selvitys on huomioitu kaavasuunnitelmassa sillä tavalla, että kaikki arvokkaat luontoalueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Lisäksi Bybergetiä ollaan luontoselvityksen suositusten mukaisesti osoittamassa suojelualueeksi. Suunnittelussa periaatteena on ollut, että ensisijaisesti kohdistetaan uudisrakentaminen pelloille. Tästä on poikettu kaava-alueen pohjoisosassa, jossa rakentamista on osoitettu jonkun verran myös metsäalueelle. Nämä alueet ovat suurelta osin hakkuita, jossa kasvaa vain nuorta puustoa.

Jag tycker nog att @DennisSöderholm går ganska ovarsamt fram med sanningen i det här svaret? Om man beaktar såväl NG8 som NG9 så är det enligt mig närmare 15 hektar av skogen som skövlas för nya bostadsområden? Att påstå att det skogsområde som berörs till största delen skulle vara kalhyggen är nog snudd på ren och skär lögn. Om man inte haft möjlighet att besöka området själv torde detta även kunna verifieras genom rapporten från den utförda naturinventeringen där ytorna 11, 13 och 15-21 på sidorna 19-20 i stort utgör det område som direkt påverkas av planerna.

I samma rapport nämns även det stora slitage på vegetationen som frisbeegolfbanan orsakat. Att nu flytta närmare hälften av hålen/korgarna norrut och ännu komplettera banan med ytterligare korgar till totalt 18 hål betyder att även den resterande delen av Norrskogen inom snar framtid är förstörd.

Plats för profilbild

@DennisSöderholm
26. januari 2021 klockan 11.16.03

@JIS skrivet av:

Jag tycker nog att @DennisSöderholm går ganska ovarsamt fram med sanningen i det här svaret? Om man beaktar såväl NG8 som NG9 så är det enligt mig närmare 15 hektar av skogen som skövlas för nya bostadsområden? Att påstå att det skogsområde som berörs till största delen skulle vara kalhyggen är nog snudd på ren och skär lögn. Om man inte haft möjlighet att besöka området själv torde detta även kunna verifieras genom rapporten från den utförda naturinventeringen där ytorna 11, 13 och 15-21 på sidorna 19-20 i stort utgör det område som direkt påverkas av planerna.

I samma rapport nämns även det stora slitage på vegetationen som frisbeegolfbanan orsakat. Att nu flytta närmare hälften av hålen/korgarna norrut och ännu komplettera banan med ytterligare korgar till totalt 18 hål betyder att även den resterande delen av Norrskogen inom snar framtid är förstörd.

Hej! Det är bäst att jag preciserar några begrepp. Några kalhyggen ("avohakkuu") har inte nämnts, utan jag använde begreppet "hakkuu" eftersom också naturinventeringen nämner begreppen "hakkuu" eller "hakattu metsä" för några av de ytor som du nämner. Även storleken på de hektar som du nämner behöver korrigeras. I planen NG9 är ca 0,5 hektar av de planerade tomterna eller gatuområdena i nuläget skogsmark, och man får hoppas att de kommande tomtägarna kommer att spara en stor del av trädbeståndet. På planområdet NG8 är motsvarande siffra ca 8-9 hektar. Av dessa är dryga hälften nämnda områden med ungt trädbestånd ("hakkuu").

Plats för profilbild

@JIS
26. januari 2021 klockan 12.38.21

@DennisSöderholm skrivet av:

Hej! Det är bäst att jag preciserar några begrepp. Några kalhyggen ("avohakkuu") har inte nämnts, utan jag använde begreppet "hakkuu" eftersom också naturinventeringen nämner begreppen "hakkuu" eller "hakattu metsä" för några av de ytor som du nämner. Även storleken på de hektar som du nämner behöver korrigeras. I planen NG9 är ca 0,5 hektar av de planerade tomterna eller gatuområdena i nuläget skogsmark, och man får hoppas att de kommande tomtägarna kommer att spara en stor del av trädbeståndet. På planområdet NG8 är motsvarande siffra ca 8-9 hektar. Av dessa är dryga hälften nämnda områden med ungt trädbestånd ("hakkuu").

Tack för tillrättavisandet! Jag beklagar den språkliga förbistringen, min översättning/tolkning av ”hakkuu” färgades säkert starkt av det faktum att jag upplever att planläggningen systematiskt förminskar de naturmässiga värden som finns på området och de följder som planen har på dessa värden.

Angående arealen så använde jag lantmäteriverkets karttjänst för beräknande av ytan och kontrollmätning utfördes även på en orienteringskarta. Så framom ett direkt mätfel skulle jag påstå att det är uppenbart att vi har olika syn på i vilken mån planerna kommer att resultera i skövlad skog på området. Det är en vacker tanke att ställa förhoppningar på kommande tomtägares välvilliga inställning till bevarande av trädbestånd, men den centrala frågan är bevarandet av trädbeståndet på rekreationsområdet och den arealen kan inte mätas från stugknuten utan måste inkludera en viss buffertzon från tomtgränsen. Även om vi slutligen skulle förenas i synen på att det ”endast” är 8,5-9,5 hektar skog som berörs är min starka åsikt att det inte kan anses utgöra ”jonkun verran” när vi talar om värdefull skog så nära kommunens centrum.

Jag skulle också gärna höra hur många hektar av skogen som kommer att förbrukas av den flyttade och utökade frisbeegolfbanan?

Plats för profilbild

@DennisSöderholm
26. januari 2021 klockan 15.43.50

@JIS skrivet av:

Tack för tillrättavisandet! Jag beklagar den språkliga förbistringen, min översättning/tolkning av ”hakkuu” färgades säkert starkt av det faktum att jag upplever att planläggningen systematiskt förminskar de naturmässiga värden som finns på området och de följder som planen har på dessa värden.

Angående arealen så använde jag lantmäteriverkets karttjänst för beräknande av ytan och kontrollmätning utfördes även på en orienteringskarta. Så framom ett direkt mätfel skulle jag påstå att det är uppenbart att vi har olika syn på i vilken mån planerna kommer att resultera i skövlad skog på området. Det är en vacker tanke att ställa förhoppningar på kommande tomtägares välvilliga inställning till bevarande av trädbestånd, men den centrala frågan är bevarandet av trädbeståndet på rekreationsområdet och den arealen kan inte mätas från stugknuten utan måste inkludera en viss buffertzon från tomtgränsen. Även om vi slutligen skulle förenas i synen på att det ”endast” är 8,5-9,5 hektar skog som berörs är min starka åsikt att det inte kan anses utgöra ”jonkun verran” när vi talar om värdefull skog så nära kommunens centrum.

Jag skulle också gärna höra hur många hektar av skogen som kommer att förbrukas av den flyttade och utökade frisbeegolfbanan?

Hur man räknar ytor är ju delvis en fråga om hur man upplever var gränsen för inverkan går. Jag räknade skogsytorna enligt de planerade tomtgränserna, eftersom utgångspunkten är att skogen bevaras i detaljplanens parkområden, och tomtägarna får inte fälla träd utanför sin tomt.

Utökningen av frisbeegolfbanan har inte ännu planerats, så i det här skedet vet vi ännu inte var de nya korgarna kommer att placeras. Kommunens idrottstjänster planerar att inleda planeringen av frisbeegolfbanan detta år.

Plats för profilbild

@JSL
26. januari 2021 klockan 17.29.28

@DennisSöderholm skrivet av:

Hur man räknar ytor är ju delvis en fråga om hur man upplever var gränsen för inverkan går. Jag räknade skogsytorna enligt de planerade tomtgränserna, eftersom utgångspunkten är att skogen bevaras i detaljplanens parkområden, och tomtägarna får inte fälla träd utanför sin tomt.

Utökningen av frisbeegolfbanan har inte ännu planerats, så i det här skedet vet vi ännu inte var de nya korgarna kommer att placeras. Kommunens idrottstjänster planerar att inleda planeringen av frisbeegolfbanan detta år.

Jag kan bara hålla med användaren @JIS här. Jag har själv också försökt göra motsvarande beräkning gällande skogsarealen som går förlorad och skulle säga att 15 hektar är väldigt nära sanningen. Eventuella enstaka träd som lämnas kvar mellan tomterna och i parkområdena ändrar inte på det faktum att 15 hektar förstörs. Man kan också jämföra med hur det gick när tomterna på Humbergsbacken (Herrgårdsbrinken) såldes för några år sedan. Där inledde Sibbo kommun arbetet med att kalhugga hela området, inklusive ytor mellan tomterna, innan någonting annat gjordes på området. Är det inte logiskt att utgå från att samma sak skulle hända i Norrskogen också?

Hur man än vrider och vänder på det, är det också så att allra största delen av skogen som är tänkt att skövlas är gammal granskog. Att påstå någonting annat är direkt vilseledande. På en yta på omkring en hektar i områdets västra del samt mellan vägen till skjutbanan och elljusspåret i närheten av Norrängsvägen finns fröträdsställningar, men även på dessa ytor finns det påtagligt många gamla träd kvar. Om planläggarna har missat dessa faktum, kan man fråga sig huruvida de alls har varit och bekantat sig med terrängen i detalj. Hur kan man förresten kalla det hållbar utveckling att permanent minska skogsarealen med uppemot 15 hektar?

Vad har planläggarna för övrigt tänkt att skall hända med de stora flyttblocken i det aktuella området? Skall de helt sonika sprängas bort?

Planläggarna har vid olika tillfällen implikerat att rekreationsmöjligheterna i området inte försämras. Här vill jag poängtera att den flacka delen av Norrskogen, som är tänkt att försvinna, är den mest populära delen av hela friluftsområdet. Den nordliga mera kuperade delen, som skulle bli kvar, lämpar sig dåligt för till exempel ovana skidåkare och äldre personer. Hur har ni tänkt er att till exempel barn skall kunna åka skidor i området, då det flacka 2 km-spåret försvinner? Det blir också väldigt långt från Nickby centrum till den återstående nordliga delen av friluftsområdet. Ni kan väl inte påstå att rekreationsupplevelsen blir densamma, om man först skall ta sig igenom ett vidsträckt höghusområde, innan man når den kvarvarande delen av skogen? Några motsvarande ersättande skogsområden i närheten av Nickby finns inte heller.

Plats för profilbild

@DennisSöderholm
27. januari 2021 klockan 12.27.04

@JSL skrivet av:

Jag kan bara hålla med användaren @JIS här. Jag har själv också försökt göra motsvarande beräkning gällande skogsarealen som går förlorad och skulle säga att 15 hektar är väldigt nära sanningen. Eventuella enstaka träd som lämnas kvar mellan tomterna och i parkområdena ändrar inte på det faktum att 15 hektar förstörs. Man kan också jämföra med hur det gick när tomterna på Humbergsbacken (Herrgårdsbrinken) såldes för några år sedan. Där inledde Sibbo kommun arbetet med att kalhugga hela området, inklusive ytor mellan tomterna, innan någonting annat gjordes på området. Är det inte logiskt att utgå från att samma sak skulle hända i Norrskogen också?

Hur man än vrider och vänder på det, är det också så att allra största delen av skogen som är tänkt att skövlas är gammal granskog. Att påstå någonting annat är direkt vilseledande. På en yta på omkring en hektar i områdets västra del samt mellan vägen till skjutbanan och elljusspåret i närheten av Norrängsvägen finns fröträdsställningar, men även på dessa ytor finns det påtagligt många gamla träd kvar. Om planläggarna har missat dessa faktum, kan man fråga sig huruvida de alls har varit och bekantat sig med terrängen i detalj. Hur kan man förresten kalla det hållbar utveckling att permanent minska skogsarealen med uppemot 15 hektar?

Vad har planläggarna för övrigt tänkt att skall hända med de stora flyttblocken i det aktuella området? Skall de helt sonika sprängas bort?

Planläggarna har vid olika tillfällen implikerat att rekreationsmöjligheterna i området inte försämras. Här vill jag poängtera att den flacka delen av Norrskogen, som är tänkt att försvinna, är den mest populära delen av hela friluftsområdet. Den nordliga mera kuperade delen, som skulle bli kvar, lämpar sig dåligt för till exempel ovana skidåkare och äldre personer. Hur har ni tänkt er att till exempel barn skall kunna åka skidor i området, då det flacka 2 km-spåret försvinner? Det blir också väldigt långt från Nickby centrum till den återstående nordliga delen av friluftsområdet. Ni kan väl inte påstå att rekreationsupplevelsen blir densamma, om man först skall ta sig igenom ett vidsträckt höghusområde, innan man når den kvarvarande delen av skogen? Några motsvarande ersättande skogsområden i närheten av Nickby finns inte heller.

Ännu om skogsytan. Man kommer ungefär fram till siffran 15 hektar om man ser på hur mycket skog som ingår i själva planområdets norra del. Eftersom planen ändå inbegriper flera hektar skog som ska bevaras är det direkt missvisande att påstå att 15 hektar skog ska huggas ner då så inte är fallet; i planområdets norra del ingår totalt 14 hektar skog, varav 5-6 hektar bevaras och i denna siffra ingår inte små partier mellan tomterna som ytterligare ökar skogsarealen en aning. Detta alltså så som det nu är planerat i planutkastet, ingenting är ju ännu beslutet. I följande skede i planeringen kommer skogytan knappast att minska ytterligare, men vi ska se om vi hittar lösningar på att utöka andelen bevarad skog.

Frågan om flyttblocken är intressant. I princip får tomtägarna själva besluta vad de gör med flyttblocken på sin tomt, men det är tekniskt möjligt att i detaljplanen bestämma att flyttblocken ska bevaras. Detta är en sak som vi kunde överväga att ta med i planen, åtminstone för de mest kännspaka flyttblocken.

Lösningar för rekreationsmöjligheterna är något som vi kommer att planera mera i detalj i planens följande skede, därför är det bra att höra vad som fungerar och vad som kanske inte fungerar så bra.