Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Om vägförbindelser

Plats för profilbild

@JSL
31. januari 2021 klockan 14.49.14

Gällande optionen på en vägförbindelse västerut, på norra sidan av järnvägen, som eventuellt skulle förverkligas i ett senare skede och som finns inritad i generalplanen: Är det alltså tänkt att denna vägförbindelse skulle följa nuvarande Albackavägen och Mårsbackavägen? Hur har planläggarna i så fall tänkt trygga naturvärdena och kulturlandskapet längs denna vägsträckning, som bland annat kantas av många ädla lövträd? Att bredda vägen skulle oundvikligen leda till en skövling av träden samt utplåna folks trädgårdar. Eventuellt skulle man också vara tvungen att riva byggnader. Dessutom skulle förbindelsen leda till ett brett sår i Gretasbäckens unika trädzon. Att leda ut trafiken till Mårtensbyvägen känns också som ett synnerligen ogenomtänkt förslag med tanke på att trafikströmmen då skulle gå igenom de befintliga bostadsområdena i Ahjo och de planerade nya bostadsområdena i Tallmo. Hur är det tänkt att det här skall fungera i praktiken?

Överlag kommer NG8-planen oundvikligen att leda till en ökad belastning på det lokala vägnätet. Speciellt Jokivarsivägen är redan nu tidvis hårt belastad. Ytterligare trafik kommer att leda till en klar försämring för oss nuvarande Sibbobor. Realiteten är ju ändå den att en stor del av de nya invånarna kommer att pendla till jobbet med privatbil, trots allt vackert prat om en tågförbindelse.

Med tanke på hur osmidig denna tågförbindelse ser ut att bli kommer andelen privatbilister antagligen dessutom att bli påfallande hög. Jag tänker dels på att turerna knappast kommer att gå särdeles tätt och dels på att det blir många byten: förbindelsebuss till Nickby station (?), byte i Kervo och kanske ett annat byte i Helsingfors. Vill vi verkligen att Sibbo skall begå samma misstag som Esbo begick med Västmetron, det vill säga investera stort i en lösning som leder till ökad privatbilism? Och dessutom förstöra Nickby bästa friluftsområde på kuppen.

Plats för profilbild

@DennisSöderholm
2. februari 2021 klockan 12.10.24

Frågan om optionen på en vägförbindelse västerut är relevant, men tyvärr är det korta svaret att ingen vet, förbindelsen har inte planerats i detalj. Det lite längre svaret är att denna vägförbindelse funnits med länge, t.o.m. i planer från 1940-talet, liksom också i generalplaner på 1980-talet och den senaste generalplanen godkänd 2008. Hur vägen är dragen i dessa äldre planer ska man inte fästa sig allt för mycket vid, eftersom om man skulle planera den idag gör man det enligt dagens principer och förutsättningar. Eftersom denna vägsträckning inte är aktuell på (flera?) årtionden – om någonsin – har det inte ansetts nödvändigt att desto närmare planera sträckningen på Mårtensbysidan. Eftersom vägförbindelsen finns inritad i generalplanen måste man i detaljplanen som nu görs upp se till att denna förbindelse är möjlig i framtiden. Det enda som nu slås fast är vägförbindelsens anslutningspunkt till Nickby gårds detaljplaneområde.