Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Ännu om vägförbindelserna längs järnvägslinjen

Plats för profilbild

@JSL
4. februari 2021 klockan 13.12.18

Vägförbindelserna för dem som bor utmed järnvägslinjen är också en relevant fråga. Tanken, som jag förstår det, är att plankorsningarna skall bort för att persontåget skall kunna trafikera. En del plankorsningar skulle ersättas med planskilda korsningar, medan andra helt enkelt bara skulle stängas. Till exempel Mårsbackavägens plankorsning skulle stängas åtminstone enligt någon av de utredningar som har gjorts. Om jag minns rätt, hade man i nämnda utredning reserverat 30 000 euro för detta ändamål, vilket kan jämföras med en totalkostnad på över 30 miljoner euro för att rusta upp järnvägslinjen. För 30 000 euro gör man nog inte så mycket annat än monterar ner bommarna. Betyder detta alltså att boende längs till exempel Albackavägen och Molnmossavägen i framtiden förväntas använda Mårsbackavägens nordvästra anslutning till Mårtensbyvägen till exempel för att ta sig till Nickby? Grovt räknat skulle detta betyda en omväg på omkring 3 kilometer jämfört med nuvarande arrangemang. Till hela Mårtensby norra väglag hör enligt min uppfattning omkring hundra hushåll, vilka nästan alla skulle få längre körväg till bland annat Nickby och Helsingfors. Är detta vad som eftersträvas? Hur vore det att först analysera vilka konsekvenser detta persontåg skulle ha för kommunens nuvarande invånare, inklusive längre restider och fler byten, och sedan överväga huruvida denna lösning verkligen är i kommunens intresse?

Plats för profilbild

@DennisSöderholm
4. februari 2021 klockan 16.06.04

Det här är en mycket relevant fråga, även om den egentligen faller utanför de områden som nu planeras. Det är helt riktigt att det i de tidigare järnvägsutredningarna föreslås att Mårsbackavägens plankorsning stängs. Hur det blir klarnar först då en lagakraftvunnen järnvägsplan görs upp och godkänns, men om vi utgår från att Mårsbackavägens plankorsning stängs måste alternativa rutter planeras in. Det är meningen att inleda en mera noggrann preliminär järnvägsplanering ännu detta år och i den torde det klarna hur de alternativa rutterna är tänkta att dras. När exakt denna utredning blir klar vet vi inte, eftersom arbetet ännu inte påbörjats.