Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Maisemallisesti arvokkaat alueet

Plats för profilbild

@masy
10. februari 2021 klockan 19.27.32

Nikkilän maisemahistoriallisessa selvityksessä kaavarungon KR3 liitteessä 4A on sivulla 20 yhteenveto maisemallisesti arvokkaista alueista keltaisella vinoviivoituksella merkittynä.
Tällaiseksi maisemallisesti arvokkaaksi avoimeksi alueeksi on merkitty myös rautatien ja Ollbäckenin pohjoispuolella oleva peltoalue Nikkilän kartanon etelä- ja länsipuolella Riihimäelle ja Gretasbäckenille . Tälle maisemallisesti arvokkaalle alueelle on kaavoitettu rakennuksia, myös kerrostaloja.

Eikö tämä osa sen maisemallisuuden arvon takia ole jätettävä viher-/viljelys/-laidunnusalueeksi tai ulkoilutarkoitukseen?

Toki on hienosti aivan alueen etelälaitaan puron läheisyyteen kaavoitettu onnistuneesti ulkoilutietä.