Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Om problemen

Plats för profilbild

@Pirjo_a
11. februari 2021 klockan 1.19.09

Diskussionen här belyser på ett tacksamt sätt många av de problem som förtjänar att uppmärksammas. Mängden sidospår visar hur problematisk situationen är, eftersom det finns så mycket att ta fasta på. Men det är fint att alla frågor besvaras.

Man argumenterar konstant för att bosättningen måste ta rekreationsområdets plats, eftersom området ligger direkt intill banan. Annars är tåget inte lönsamt. Enligt ett motsatsslut bevisar det här dock även hur malplacerad spårtrafiken är för resten av Nickbys invånare. Det vill säga för oss som redan råkar bo här idag. Hur vi andra snabbt och effektivt skall ta oss till Helsingfors den framtida dag stadskärnan stängs för busstrafik och vägavgifter tömmer våra bankkonton är ett annat problem, men någon råd blir det väl.

Hela KR3, och särskilt grönområdesplaneringen, kan till stora delar ses som ett direkt försök att reparera de negativa följder storprojektet NG8 får för resten av Nickby. (Och då måste man komma ihåg att Nickby fortfarande är mitt uppe i utbyggnaden av Ådalen.) Man ändrar mindre gator genom lugna bostadsområden till genomfartsleder. Man bygger en gigantisk bro över det lilla som blir kvar av rekreationsområdet vid Klockarbacken och Ollbäcken. Man förlägger (av nöden) nya gångvägar och en frisbeegolfbana till precis de områden naturutredningen pekat ut som mest värdefulla och skyddsvärda. En med gräsmatta kantad gångväg genom bosättningsområden blir en grön korridor, alternativt ett grönt finger. Ansvaret för Nickbybornas idrottsverksamhet, friluftsliv och hobbyverksamhet vältras över på de privata markägare som har oturen att ligga närmast till, med hopp om att det antingen avtalsmässigt eller genom framtida markköp kommer att lösa sig. Att det eventuellt direkt inkräktar på dessa markägares berättigade intressen i form av jordbruk, skogsbruk eller jakt verkar komma som en överraskning.

Problemet är att den här typen av nya insikter inte borde komma i det skede planutkastet redan är framlagt. De borde ha beaktats betydligt tidigare på ett politiskt plan. Det är även problematiskt att en enskild tjänsteman är tvungen att axla rollen av ensidig politisk försvarare av ett projekt han egentligen endast är tillsatt att planera.

Den springande punkten är ändå att man inte kan planera ett litet samhälle som Nickby - där de omkringliggande områdena är landsbygd med de markägoförhållanden och intressen som präglar landsbygden - på samma sätt som man planerar en stadsdel i Helsingfors, Vanda eller Esbo. Det är inte möjligt att på ett hållbart sätt förvandla ett litet samhälle till småstad på några år, hur trevlig planen i visionsskedet än kan tänkas se ut för dem som delar planerarnas syn på trevlighet. Planerar man sedan in denna småstad i hjärtat av det rekreationsområde som hittills varit knytpunkten för invånarnas idrotts- motions- och friluftsaktiviteter — ett lockbete för inflyttare - då får man onekligen i slutändan stora problem och direkta och indirekta intressekonflikter. Hade området för detaljplanen däremot varit beläget i anslutning till stadsmiljö från tidigare, då hade också utgångspunkterna för en diskussion kring dess ändamålsenlighet och förmåga att beakta gröna värden sett helt annorlunda ut.

Problemet är att man vid planeringen av det framtida Nickby som helhet fullständigt verkar ha tappat greppet om vad människorna i Nickby med omnejd behöver och vill ha, och vad som får dem att må bra.

Allt det här talar för att Sibbo i sin planeringsiver måste ta en andningspaus. Nickbys fortsatta planering måste bottna i grundlig analys av vilka förutsättningar Nickby faktiskt har att växa när man beaktar allas intressen, och planeringen måste ske i lagom takt. Man måste låta det ta den tid det tar att bygga ett välfungerande och trivsamt samhälle. Och kanske kan man då åstadkomma ett utgångsmaterial där de beredande arbetsgrupperna och konsulterna tagit sin uppgift lite mer på allvar än att föreslå att Helsingforsbor i framtiden kan ta tåget via Kervo till småstaden Nickby för att handla (ägg och mjölk?) på farmers market på Stora Byvägen, såsom KR3 i sin nuvarande utformning gör.

Plats för profilbild

@JIS
11. februari 2021 klockan 20.12.41

Det här är en fantastiskt fin sammanfattning av den rådande situationen! Jag skriver under allt som framförs i texten och grämer mig närmast över att jag inte själv lyckats uttrycka mig så här strukturerat och klart.

Speciellt intressant är frågan om huruvida planen är fullständigt politiskt förankrad, eller om den egentligen bara är resultatet av en övertolkning av festliga formuleringar i diffusa styrdokument. Man kan bara förundra sig över hur få förtroendevalda (som åtminstone offentligt, under eget namn) deltagit i den pågående diskussionen om de nu aktuella planerna. Hur kan det vara möjligt att tjänstemännen ensamma skickats ut för att "ta emot folkets hyllning", medan de som de facto sitter på makten i kommunen gömmer sig i kulisserna? Vi får hoppas att det blir ändring på detta i det fortsatta arbetet med planen och att det här även blir en fråga som kommer att få stor uppmärksamhet i det stundande kommunalvalet.

Även om jag inte alls delar kommunens visioner om hur Nickby skall utvecklas vill jag passa på att framföra ett uppriktigt tack till Dennis Söderholm för att han aktivt och tålmodigt deltagit i diskussionen och bemött de flesta frågor som framförts här. Det finns nog goda element i planen som kan förverkligas – men på någon helt annan plats än vad som nu föreslås.