Gå till innehållet

Ställ frågor och diskutera planerna

Pratbubbla 102
Diskussion | Sipoon kunta
Diskussionen har avslutats

Under den tid då planerna är framlagda (15.1–15.2.2021) kan du diskutera och ställa frågor om planerna i tjänsten Dinåsikt.fi (Otakantaa.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna i mån av möjlighet redan under påseendetiden.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter) senast 15.2.2021. Respons samlas in även via en kartenkät.

Kontaktuppgifter och planmaterial hittas på planernas webbsidor:

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Ollbäckenin sillat ja tieratkaisut

Plats för profilbild

@masy
11. februari 2021 klockan 20.53.44

Ollbäckenin ylittää Nikkilässä tällä hetkellä kolme siltaa: Pornaistentien ja Vanhan Kylätien sillat ja lisäksi ulkoilutien silta lännempänä. Asemakaavaluonnoksen mukaan on suunnitteilla lisäksi kolme muuta siltaa. Lukkarin-, Ollbäckin- ja Saunamäentien sillat. Jos kaikki sillat rakennetaan Ollbäckenin ylittää kuusi siltaa n. kilometrin matkalla.

Lukkarintien siltaa ovat kannanottajat pitäneet epäkohtana. Se rikkoisi hienon Ollbäckenin purolaakson maiseman. Tästä sillasta on Nikkilän liikenneverkkovaihtoehtojen vaikutusten arviointi- raportissa kirjoitettu:
”Uusi radan ja joen ylittävä silta (pituus 200m) on hallitseva elementti nykyisessä maaseutuympäristössä. Radan alittava ja joen ylittävä yhteys johtaa suuriin maaleikkauksiin sekä pohjois- että eteläpuolella.”
Samassa raportissa mainitaan myös:”
” Yleiskaavassa ei ole osoitettu uutta tieliikenteen yhteystarvetta radan poikki.”

Nikkilän kartanon keskuksen ja aseman asemakaavan luontoselvitys- raportissa on mainittu:
”Maankäyttösuositus: Ollbäckenin varsilla ei enää esiinny arvokasta perinnebiotooppikasvillisuutta, mutta kyseessä on silti paikallisesti arvokas luontokohde. Purot ja pikkujoet on myös määritelty uhanalaiseksi luontotyypiksi. Ollbäcken ja siihen laskeva puro muodostavat keskeisen ja visuaalisesti viehättävän maisemaelementin ja ne toimivat myös ekologisina käytävinä peltoalueen ja Nikkilän taajaman välissä. Lisäksi puronvarren niityt ja pensaikot tarjoavat hyvän pesimäympäristön mm. monille yölaulajille sekä elinympäristöä ja mesikasveja perhosille sekä muille hyönteisille. Ollbäckenin arvoa voitaisiin merkittävästi kohottaa ottamalla se uudelleen laidunnukseen. Puustoa tai pensaikkoa ei tätä varten olisi tarvetta raivata. Joka tapauksessa purolaaksot tulisi säilyttää vähintään nykyisenlaisina”

Tämä maankäyttösuositus ei tule huomioiduksi, jos näin suuri silta rakennetaan puron yli.
Lisäksi Lukkarintie, joka jatkuisi Nikkiläntieltä rautatien ali ja Ollbäckenin yli on webinaarinkin kannanotoissa todettu olevan huono ratkaisu turvallisuuden vuoksi, koska se on linjattu aivan Lukkarin koulun ohitse.
Se olisi myös aikamoinen äänellinen häiriö autoliikenteineen arvokkaassa Ollbäckenin purolaaksossa.

Joten onko tämä yhteys Nikkiläntielle kartanon alueelta tarpeellinen ja eri näkökohdat huomioon ottaen aiheellinen rakentaa? Jos päätetään rakentaa, missä vaiheessa? Aluettahan tullaan rakentamaan monen vuoden kuluessa. Miten tästä tieyhteydestä saadaan turvallinen? Nopeusrajoitukset eivät rajoita kaikkien kaasujalkaa.

Eräs vaihtoehto olisi nykyisen tasoristeyksen, Vanhan-/Ison Kylätien kohdalla tehdä alikulkutie rautatien alitse. Onko tätä vaihtoehtoa pohdittu? Jos on, mihin tulokseen on sen suhteen tultu?

Entä, jos liikenneyhteys Nikkiläntielle olisi nykyisen ulkoilutien sillan paikkeilla, mahdollisesti sen rinnalla koirapuiston ohi, Lukkarin koulun ja Suursuon välistä Nikkiläntielle. Ulkoilutiellä on jo radan alitus, voitaisiinko sitä hyödyntää? Tämä vaihtoehto ei olisi maisemallisesti niin hallitseva kuin itäisempi Lukkarintien siltavaihtoehto.
Rakennettaisiin uusi autoliikennetie, rinnalla olisi ulkoilutie. Tässä yhteydessä voitaisiin myös tehdä eri väylät talvea varten hiihtäjille ja koirien ulkoiluttajille, jotka nykyisin joutuvat käyttämään samaa mäenlaskuväylää koirapuistolta päin radan alikulkuun omille kulkuväylilleen.

Lukkarintien silta voisi kenties olla vain kevyelle liikenteelle. Sipoossahan halutaan suosia kevyttä liikennettä. Sitä myöten kouluihin ja tulevalle uimahallille ja monitoimihallille olisi hyvä kevyen liikenteen yhteys.
Tämä vaihtoehto ei rikkoisi niin pahasti luonnon arvoja. Asemalle ja keskustan palveluihin olisi kuitenkin oltava autoliikenneyhteys. Autolla on helpompi kiertää pitempikin matka haluttaessa ajaa kartanon alueelta länteen.
Autoliikenteen yhteytenä olisi Ollbäckintie, Nikkilän kartanontie ja Pohjanmetsäntie ja mahdollisesti alueen kasvaessa nykyisen ulkoilutien sillan lähistölle rakennettava tieyhteys.

Plats för profilbild

@DennisSöderholm
12. februari 2021 klockan 16.44.05

Radan poikki menevälle katuyhteydelle on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja, joita voisin tässä avata tarkemmin. Nyt kaavaluonnokseen suunniteltu yhteys voidaan ehkä parhaiten kuvata nimellä Lukkarintien jatke.

Liikenneverkon laajennuksen lisäksi tämän katuyhteyden tarpeen taustalla on myös Ison Kylätien tasoristeys, jonka sulkeminen on ajankohtaista Nikkilän kartanon suunnitelmista huolimatta. Jos tasoristeys suljetaan moottoriajoneuvoilta, tarvitaan varayhteys siinä tapauksessa, että Pornaistentie tulvii, mm. pelastusturvallisuuden takia mutta myös esim. bussiliikennettä varten. Varayhteydelle on esitetty erilaisia paikkoja vuosien varrella, milloin enemmän Martinkylän suunnalla, milloin Nikkilän keskustan tuntumassa.

Ison Kylätien kohdalle ei voida toteuttaa moottoriajoneuvoliikenteen tunnelia radan ali, koska vaadittava alituskorkeus johtaisi pitkiin ramppeihin jota olisi hankala toteuttaa vanhojen rakennusten sekaan. Lisäksi tämä olisi turhan lähellä Pornaistentien alikulkua eikä tälle reitille haluta ohjata lisää autoliikennettä, läpiajohan on jo nyt kielletty. Ison Kylätien tasoristeys ei yhteytenä häviä täysin, vaan on suunniteltu jalankulun ja pyöräilyn alikulkua, ehkä hiukan eri kohtaan. Tämä onnistuu paljon matalammalla alituskorkeudella.

Samasta syystä nykyinen ”hiihtotunneli” Lukkarinmäenpolun päässä ei voida sellaisenaan käyttää moottoriajoneuvoliikenteelle, koska alituskorkeus ei riitä. Lisäksi tälle kohdalle toteutettuna katu olisi maastollisesti vielä haasteellisempi ja maisemavaikutus jopa suurempi kun kadusta tulisi laaksoon nähden enemmän sivuttainen kuin poikittainen.

Näistä syistä on päädytty esittää asemakaavaluonnoksessa ja kaavarungossa kyseisen katuyhteystarpeen ratkaisuksi Lukkarintien jatketta. Siihen on vaikuttanut myös se, että tässä kohtaa (suunnilleen) yhteydellä on arvioitu olevan eniten käyttöä ja taajaman kokonaisliikenneverkko hyötyy parhaiten uudesta yhteydestä.

Asemakaavaluonnoksessa (epäsuorasti) esitetty silta Ollbäckenin yli Saunamäentien päässä olisi todennäköisesti varsin kevyt jalankulun ja pyöräilyn silta, esim. puurakenteisena.

Plats för profilbild

@masy
12. februari 2021 klockan 18.02.33

@DennisSöderholm skrivet av:

Radan poikki menevälle katuyhteydelle on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja, joita voisin tässä avata tarkemmin. Nyt kaavaluonnokseen suunniteltu yhteys voidaan ehkä parhaiten kuvata nimellä Lukkarintien jatke.

Liikenneverkon laajennuksen lisäksi tämän katuyhteyden tarpeen taustalla on myös Ison Kylätien tasoristeys, jonka sulkeminen on ajankohtaista Nikkilän kartanon suunnitelmista huolimatta. Jos tasoristeys suljetaan moottoriajoneuvoilta, tarvitaan varayhteys siinä tapauksessa, että Pornaistentie tulvii, mm. pelastusturvallisuuden takia mutta myös esim. bussiliikennettä varten. Varayhteydelle on esitetty erilaisia paikkoja vuosien varrella, milloin enemmän Martinkylän suunnalla, milloin Nikkilän keskustan tuntumassa.

Ison Kylätien kohdalle ei voida toteuttaa moottoriajoneuvoliikenteen tunnelia radan ali, koska vaadittava alituskorkeus johtaisi pitkiin ramppeihin jota olisi hankala toteuttaa vanhojen rakennusten sekaan. Lisäksi tämä olisi turhan lähellä Pornaistentien alikulkua eikä tälle reitille haluta ohjata lisää autoliikennettä, läpiajohan on jo nyt kielletty. Ison Kylätien tasoristeys ei yhteytenä häviä täysin, vaan on suunniteltu jalankulun ja pyöräilyn alikulkua, ehkä hiukan eri kohtaan. Tämä onnistuu paljon matalammalla alituskorkeudella.

Samasta syystä nykyinen ”hiihtotunneli” Lukkarinmäenpolun päässä ei voida sellaisenaan käyttää moottoriajoneuvoliikenteelle, koska alituskorkeus ei riitä. Lisäksi tälle kohdalle toteutettuna katu olisi maastollisesti vielä haasteellisempi ja maisemavaikutus jopa suurempi kun kadusta tulisi laaksoon nähden enemmän sivuttainen kuin poikittainen.

Näistä syistä on päädytty esittää asemakaavaluonnoksessa ja kaavarungossa kyseisen katuyhteystarpeen ratkaisuksi Lukkarintien jatketta. Siihen on vaikuttanut myös se, että tässä kohtaa (suunnilleen) yhteydellä on arvioitu olevan eniten käyttöä ja taajaman kokonaisliikenneverkko hyötyy parhaiten uudesta yhteydestä.

Asemakaavaluonnoksessa (epäsuorasti) esitetty silta Ollbäckenin yli Saunamäentien päässä olisi todennäköisesti varsin kevyt jalankulun ja pyöräilyn silta, esim. puurakenteisena.

Kiitos Dennis eri tievaihtoehtojen pohdinnan avaamisesta.

Entä tulevan Ollbäckin tien silta, joka ylittäisi Ollbäckenin suunnitellulle asema-alueelle, nykyiselle varikolle. Sehän lienee myös autoliikenteelle ajateltu yhteys. Voisiko se olla vaihtoehtona liikenteelle?
Se voisi olla vähemmän maisemaa rikkova vaihto-ehto. Ehkä Ollbäckin tietä voisi myös linjata toisin.

Mielestäni on outoa, että Ollbäckenin yli menisi näinkin lähekkäin kaksi autoliikennetietä: Lukkarintie ja Ollbäckin tie.

Kaavaluonnoksen teossa on arvioitu, että Lukkarintien jatkeella on eniten käyttöä. Se siis tarkoittaa, että on arvioitu autoliikennettä kartanon alueelta/ alueelle olevan enemmän Nikkilästä länsisuuntaan eikä asemalle ja keskustan palveluihin päin. Tämähän osittain mitätöisi junaliikenteen tarvetta ja asiakkaiden houkuttelemista Nikkilän palveluiden pariin.

Plats för profilbild

@DennisSöderholm
15. februari 2021 klockan 9.05.12

@masy skrivet av:

Kiitos Dennis eri tievaihtoehtojen pohdinnan avaamisesta.

Entä tulevan Ollbäckin tien silta, joka ylittäisi Ollbäckenin suunnitellulle asema-alueelle, nykyiselle varikolle. Sehän lienee myös autoliikenteelle ajateltu yhteys. Voisiko se olla vaihtoehtona liikenteelle?
Se voisi olla vähemmän maisemaa rikkova vaihto-ehto. Ehkä Ollbäckin tietä voisi myös linjata toisin.

Mielestäni on outoa, että Ollbäckenin yli menisi näinkin lähekkäin kaksi autoliikennetietä: Lukkarintie ja Ollbäckin tie.

Kaavaluonnoksen teossa on arvioitu, että Lukkarintien jatkeella on eniten käyttöä. Se siis tarkoittaa, että on arvioitu autoliikennettä kartanon alueelta/ alueelle olevan enemmän Nikkilästä länsisuuntaan eikä asemalle ja keskustan palveluihin päin. Tämähän osittain mitätöisi junaliikenteen tarvetta ja asiakkaiden houkuttelemista Nikkilän palveluiden pariin.

Alustavissa asemaselvityksissä on ajateltu, että kunnan nykyisen varikon kohdalle tulisi liityntäpysäköintialue. Siinä tapauksessa sinne ajettaisiin Olbäckintien sillan kautta. Jos liityntäpysäköintialueen suunnitelmat muuttuvat tätä siltaa ei tietäänkään tarvita. Asemanseutu suunnitellaan myöhemmin toisessa asemakaavassa. Siltoja ei sinänsä suunnitella huvin vuoksi, vaan tämä johtuu siitä, että toimintoja on suunniteltu maastossa kiertelevän puron molemmin puolin.

Lukkarintien jatkeella on arvioitu olevan eniten käyttöä verrattuna läntisempään vaihtoehtoon.