Gå till innehållet

Avoin kommentointi

Pratbubbla 32
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Tervetuloa keskustelemaan suunnitelmaluonnoksen sisällöstä! Tähän keskusteluun voitte antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kommentteja maanantaihin 18.4.2022 asti.

Basuppgifter

Avslutat: 18.4.2022

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen Tringa ry:n mielipide 2/2

Plats för profilbild

Tringa ry
18. april 2022 klockan 20.49.27

Niittyjen ja avointen alueiden hoito
Monipuolista niittykasvillisuutta, niittyverkoston vahvistamista ja talviaikaisen kasvipeitteisyyden huomioimista tulee tukea. Niityt ovat luonnon monimuotoisuuden ylläpidon kannalta tärkeitä kohteita. Vähemmän arvokkaissa, metsittymään jätettävissä kohteissa tulee kiinnittää huomiota lintuja erityisesti hyödyttävien elinympäristöjen ja ruokailu- sekä pesimäpaikkojen säästämiseen ja niiden lisäämiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi riittävän suurien aukeiden keskiosissa sijaitsevat harvakasvuiset kesannot, ojien ja jokien varsien pensaat sekä matala pienpuusto (Lehtiniemi ym. 2021). Talventörröttäjien karsimisessa tulee käyttää malttia, ja talviaikaista kasvipeitettä tulee mahdollisuuksien mukaan säästää ja lisätä niittykohteilla ja ojien varsilla. Talventörröttäjät ovat useille talvehtiville varpuslinnuille, kuten hempoille ja peipoille, tärkeää ravintoa ja ne auttavat talvehtivia lintuja selviytymään talven yli. Ruderaattien perustamista tulisi myös suunnitelmassa harkita niille soveltuvilla kohteilla.

Lahopuun säästäminen myös niityillä on tärkeää, ja tämä on asiallisesti tunnistettu suunnitelmassa. Niityillä ja avoimilla alueilla lahopuuta voidaan jättää etenkin maalahopuuksi, ja lisäksi esimerkiksi erilaisia aitoja ja muita rakennelmia voidaan mahdollisuuksien mukaan toteuttaa lahopuusta.

Ekologiset yhteydet ja hakkuiden ajankohdat
Yleisinä huomioina nostamme esille tarpeen
1) riittävien viher- ja siniverkoston ekologisten yhteyksien turvaamiseen ja
2) poimintahakkuiden sekä muiden metsänhoidollisten toimenpiteiden ajoittamiseen lintujen pesimäkauden 1.4.–31.7. ulkopuolelle pesimärauhan säilyttämiseksi. Osin tämä on asiallisesti huomioitu suunnitelmassa.

Plats för profilbild

@TeroAlataloEspoo
25. april 2022 klockan 11.46.39

Niityille kasvanutta olemassa olevaa puustoa ja tiheiköitä on ohjeistettu jätettäväksi suunnitelmaan kirjatuissa niitto/murskaus-toimissa. Niityille kulkevien pienvesien kuten virtavesiksi merkittyjen ojien reunat jäävät toimenpiteissä yleensä tiheiksi suojavyöhykkeiksi. Niittyjen reunojen puustoisille vaihettumisvyöhykkeille sekä niittyjen keskelle jääneille puuryhmille voidaan jättää lahopuuta oikein hyvin.

Hyviä huomioita! Tämän suunnitelman alueella oleva ekologiset yhteydet on huomioitu suunnitelmaa tehtäessä ja niitä ylläpidetään myös tulevaisuudessa. Espoon metsien ja niittyjen hoidon toimintamallin mukaisesti luonnonhoidollisia hakkuita ei toteuteta lintujen pesimäaikaan.