Gå till innehållet

Kommentoi osallisuusohjelmaa

Pratbubbla 24
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Kommentti mielenterveyden edistämisen ja sosiaalisen osallisuuden näkökulmasta

Plats för profilbild

Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry
24. oktober 2022 klockan 15.39.04

Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry pitää tärkeänä, että Keski-Suomen hyvinvointialue on työstänyt mittavan osallisuusohjelman. Sen järjestöosuus perustuu jo olemassa oleviin hyviin käytäntöihin. Niitä on syytä jatkaa ja kehittää edelleen, jotta kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa arkeensa ja hyvinvointiinsa paranisivat.
Ohjelman perusteluosuus on myös huolellisesti tehty ja perustuu laajaan, lähinnä terveyden edistämisen osaamiseen. Kun ohjelma on nimeltään osallisuusohjelma, tulisi kuitenkin erityistä huomiota kiinnittää sen sosiaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen tavoitteisiin. Tässä suhteessa olisi keskeistä lisätä tietoa niistä keinoista, jotka lisäävät ihmisten aktiivisuutta ja rohkaisevat heitä osallistumaan. Näistä aiheista on viime vuosina tehty runsaasti tutkimusta, jota on julkaistu mm. THL:n koordinoima SOKRA -koordinaatiohankkeen alla ks. esim. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/ajankohtaista/sokran-tutkimusviesti
Lisäksi meillä on mm. mittava aihepiiriin liittyvä aineisto, joka on saatavissa valtiovarainministeriön julkaisemalta Avoin hallinto sivustolta https://avoinhallinto.fi/materiaalipankki/
Kun ajattelemme mielenterveyskuntotutujia, joiden määrä hyvinvointialueellamme on jo pitkään ollut kasvussa, on tärkeää etsiä matalan kynnyksen mahdollisuuksia osallisuuteen. Tämä on erityisen tärkeää, etteivät ongelmat pitkity ja sairaudet kroonistu. Näitä matalan kynnyksen toimintamalleja on koottu mm. seuraavaan julkaisuun: Osallisuus kuuluu kaikille Innokylän innovaatiokatsaus, THL:n työpaperi 9/2018. Pitkäaikainen psyykkinen sairastaminen johtaa usein köyhyyteen ja syrjäytymiseen, jos siihen ei puututa ajoissa. Syntyy vähitellen noidankehä, josta ulospääsy muodostuu yhä vaikeammaksi. Tästä on hiljattain ilmestynyt kaksi tutkimusjulkaisua, joissa kirjoittajina ovat Anna-Maria Isola, Lotta Virrankari ja Heikki Hiilamo https://thl.fi/fi/-/koyhyytta-kokeneiden-kirjoitukset-kertovat-etta-koyhyyden-katkaisu-edellyttaa-elaman-ennakoitavuutta-ja-merkityksellisyytta .
Omasta maakunnastamme kertyy vähitellen lisää tietoa näistä teemoista, kun Jyväskylän yliopiston sosiaalityön tutkijoiden toteuttama MoRa- Monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa -tutkimushankehttps://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/research/projects/research-groups/mora valmistuu. Sen tavoitteena on luoda monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli, jonka avulla voidaan tuottaa tietoa asiakkaiden/kansalaisten hyvinvoinnista. Tätä tietoa välitetään tehokkaasti ja systemaattisesti sote-palvelujen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi, jotta voidaan edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, turvallisuutta ja kansalaisten hyvinvointia. Toinen tärkeä meneillään oleva hanke on sairaanhoitopiirin ja tulevaisuudessa HVA:n hallinnoima SOLA-Yhteiskunnan sosiaalinen laatu,