Kommentoi Lapin hyvinvointialueen tukipalveluiden myöntämisen perusteita

Pratbubbla 13
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Lausuttava on tukipalveluiden myöntämisen perusteet. Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.Tukipalveluina järjestetään henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan:ateriapalvelua; vaatehuoltopalvelua; siivouspalvelua; asiointipalvelua; osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää tai tukevaa palvelua; turvapalvelua; teknologia-avusteista palvelua; liikkumista tukevaa palvelua (omat myöntämisperusteet); muuta kotona asumista tukevaa palvelua (esim. kylvetys- /saunapalvelua).

Basuppgifter

Avslutat: 11.11.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Mitä ajattelee palvelun tarpeessa oleva henkilö?

Plats för profilbild

Mitä ajattelee palvelun tarpeessa oleva henkilö?
4. november 2022 klockan 11.05.23

KOHTA 5. TUKIPALVELUIDEN SAANNIN EDELLYTYKSET

Tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on
alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi tukipalveluja
järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.
Tukipalvelujen myöntäminen perustuu asiakaskohtaiseen yksilölliseen ja jatkuvaan palvelutarpeen
arviointiin.
Tukipalvelujen myöntäminen perustuu asiakaskohtaiseen yksilölliseen ja jatkuvaan palvelutarpeen
arviointiin.
RAI-toimintakykymittarin arvot vanhuspalvelulain määrittelemän iäkkään henkilön kohdalla palvelujen
myöntämisen perusteena ovat ohjeellisia.
RAI-mittariston ohella voidaan käyttää myös muita mittareita esim. MMSE, GDS tai MNA.


Palaute:
RAI-toimintakykymittarin arvot vanhuspalvelulain määrittelemän iäkkään henkilön kohdalla palvelujen
myöntämisen perusteena, vaikkakin ne ovat ohjeellisia, ei ole hyvä.
Lakihan ei edellytä arvioinnin laatimista tai ohjeellisia pistemääriä palvelun myöntämisen edellytyksenä. Ne tulee kyllä tehdä ikäihmisille arvioinnin. Lisäksi mikä on oikeastaan ikä-ihminen? 65-?, 75-?, 85-?, 95-?
Ja miksi vain ikäihmisille?
Aivan samalla tavalla olisi hyvin tarkoituksenmukaista laatia toimintakyvyn mittaritietoa tuottava arviointi myös muille väestöryhmille, kuten vammaisille tai mielenterveys- ja päihdeasiakkaille, neuropsykiatrisille henkilöille tai mikäli palvelutarpeen arvioinnissa tarvittavaa ns. ikäriippumattomien, esim. kognition alentumasta johtuvan tuentarpeiden esille tuomiseksi.
Kaikilla asiakkailla ei ole välttämättä varsinaisia hoito, sosiaali- tai hoivapalveluiden tarvetta, vaan pelkkä tukipalvelun saaminen voi olla riittävää tukea.

Toimintakykymittariston arvoja voi hyödyntää palvelutarpeen arvioinnin toteuttamisessa, varmasti auttaa palvelutarpeen arvioinnissa, etenkin siinä, että asiakkaasta tarvittava arviointitieto on riittävää, mutta ei voi edellyttää, että vain ikäihmisillä arvioitavana kohderyhmänä on jotkin, edes ohjeelliset arvot palvelujen myöntämisen perusteena.

Mikäli vain ikäihmisillä on tällainen ohjeellinen arvo toimii myöntämisen perusteena, se asettaa ikäihmiset kohderyhmänä epäyhdenvertaiseen asemaan suhteessa muuhun palvelun tarpeessa olevaan väestöryhmään.
RAI-toimintakyvyn arviointia on mahdollista tehdä kaikille asiakasryhmille, joten jos toimintakykymittariston arvoja käytetään palvelun myöntämisen perusteena, se olisi oltava käytössä koko väestön osalta.

4. november 2022 klockan 12.41.46. Svaret har tagits bort.

  • 24.11.2022 kl 10.10 @Admin modererade innehållet: Sääntöjen vastaista sisältöä

4. november 2022 klockan 12.42.37. Svaret har tagits bort.

  • 23.11.2022 kl 16.15 @Admin modererade innehållet: Sääntöjen vastaista sisältöä Visa mer (2 kpl)
  • 23.11.2022 kl 16.15 @Admin modererade innehållet: Sääntöjen vastaista sisältöä
  • 23.11.2022 kl 16.15 @Admin modererade innehållet: Sääntöjen vastaista sisältöä

4. november 2022 klockan 13.37.21. Svaret har tagits bort.

  • 23.11.2022 kl 16.14 @Admin modererade innehållet: Sääntöjen vastaista sisältöä