KARHUVUOREN KOIRAPUISTON ASUKASKYSELY

Frågetecken 350
Enkät | Lappeenrannan kaupunki
Enkäten har avslutats

Lappeenrannan kaupungin Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialaan kuuluva Kadut ja ympäristö-vastuualue kysyy Karhuvuoren asukkaiden mielipidettä koirapuiston rakentamisesta Karhuvuoren Eteläpuistoon, kentän länsipuoleiselle puistoalueelle. Asukkaat voivat myös antaa ehdotuksen koirapuiston vaihtoehtoisesta paikasta. 

Tutustuthan ennen vastauksen jättämistä kyselyn liitetiedostoon, jossa on selvitys jo esiin nousseista paikkavaihtoehdoista.

Asukaskyselyyn voi osallistua Ota kantaa.fi-sivustolla 23.10. - 13.11.2022 välisenä aikana.

Jätäthän esityksesi vaihtoehtoisesta koirapuistopaikasta vastauskenttään ilman henkilötietojasi.

KARHUVUOREN KOIRAPUISTOHANKE

Lappeenrannan kaupungin Kadut ja ympäristö - vastuualue on käynnistänyt Karhuvuoren koirapuistohankkeen asukkaiden ja Eteläisen alueraadin toiveesta. Asukasyhteydenottojen perusteella koirapuistolle on kysyntää kaupungin eteläisellä alueella. Vuosien 2021 ja 2022 aikana Kadut ja ympäristö - vastuualue on kartoittanut koirapuistolle sopivaa paikkaa tekemällä lähtötietoselvityksiä esiin nousseista koirapuiston paikkaehdotuksista. Koirapuistolle on ehdotettu yhdeksän (9) eri paikkavaihtoehtoa. 

Paikkaehdotukset ja niihin liittyvät lähtötietoselvitykset ja tarkastelut sekä yhteenveto ja tulokset on esitetty tällä Karhuvuoren koirapuiston asukaskyselyn Ota kantaa.fi-sivulla liitetiedostossa Karhuvuoren_koirapuiston_paikkavaihtoehtojen_lähtötietoselvitykset.

Kaikki tähän asti esille nostetut paikkavaihtoehdot on käyty läpi kaupungin toimesta. Perusteellisesti tehdyillä lähtöselvityksillä varmistetaan, että lopulliseksi koirapuiston paikaksi valittu alue on koirapuistotoimintaan sopia, ja jossa koirapuisto voi sijaita mahdollisimman pitkään.

Kaikkia paikkavaihtoehtoja on tarkasteltu mm. seuraavista näkökulmista:

 • Alueiden maankäyttö, mahdolliset suunnitelmat
 • Kaavoitustilanne
 • Saavutettavuus, keskeinen sijainti
  (koirapuiston tulisi palvella mahdollisimman monia asukkaita)
 • Etäisyys mm. lähimpään asutukseen, päiväkotiin, kouluun
 • Pysäköintimahdollisuus, kulkureitit
 • Käytössä oleva tila, maastonmuodot, olosuhteet sekä kasvillisuus
 • Luontoarvot, suojeluarvot

Lisäksi on kuultu mm. Kadut ja ympäristön eri edustajien, kaupunkisuunnittelun, liikuntatoimen, taajamametsien ja maaomaisuuden hallinnan mielipiteet jokaisesta paikkavaihtoehdosta.

Lähtötietoselvityksessä saatujen tietojen perusteella kaupunki on arvioinut paikkaehdotuksien sopivuuden koirapuistotoimintaan. Jokaisen ehdotuksen osalta on laadittu Karhuvuoren_koirapuiston_paikkavaihtoehtojen_lähtötietoselvitykset dokumenttiin tiivis lista kohteen hyvistä puolista ja esteistä, joiden vuoksi koirapuistotoiminta kohteeseen ei sovi.

KARHUVUOREN KOIRAPUISTON SIJAINTI?

Yhteenveto ja tulokset

Yhdeksän paikkavaihtoehtotarkastelun jälkeen jäljelle jäi yksi paikka, paikkaehdotus 4 Karhuvuoren kentän länsipuolella, joka soveltuisi koirapuistoalueeksi. 

Se sijoittuu keskeiselle alueelle, mutta lähellä ei kuitenkaan ole asutusta, koulua tai päiväkotia. Alueelle sijoittuu jo olemassa olevia kulkureittejä ja pysäköintimahdollisuus, joita voitaisiin hyödyntää koirapuiston osalta. Alue kuitenkin kaipaa pintamateriaalien parannusta ja kasvillisuuden lisäämistä. Alueesta voidaan kehittää viihtyisä maisemoinnin keinoin.

Karhuvuoren koirapuiston paikkavaihtoehdot 1,2 ja 3 sijoittuvat liito-orava-alueille (lähde Eteläisen osayleiskaavaan vaihe 1 luontoselvitys, 2014 loader.aspx (lappeenranta.fi)). Uhanalainen liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Lappeenrannan kaupunki ei rakenna koirapuistoa liito-orava-alueelle, joten paikkavaihtoehdot 1, 2 ja 3 jäävät jo pelkästään sen vuoksi pois jatkotarkasteluista.

Paikkavaihtoehdot 5 ja 6 eivät myöskään sovellu koirapuiston paikaksi, koska ne sijoittuvat lähelle asutusta, eikä kummassakaan paikassa ole hyödynnettävissä olemassa olevia reittejä tai pysäköintipaikkaa. Osa paikan 5 alueesta on vuokrattu muuhun käyttöön.

Paikkavaihtoehdot 7 ja 8 sijoittuvat asemakaavoittamattomilla alueille. Niiden sijainti on syrjäinen, eikä hyödynnettävissä ole olemassa olevia sopivia reittejä tai pysäköintipaikkoja. Alueilla on osittain myös muuta maankäyttöä. Myöskään näiden paikkojen osalta ei jatketa tarkasteluja.

Paikkavaihtoehto 9 ei sovellu koirapuiston alueeksi, koska kyseinen puisto on alavaa ja kosteaa aletta, johon kerääntyy luontaisesti hulevesiä. Alueella ei ole hyödynnettävissä olemassa olevia reittejä tai pysäköintipaikkoja. Lähelle sijoittuu asutusta ja päiväkoti. 

KOIRAPUISTOJEN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KUNNOSSAPITO 

Koirapuistot suunnittelee ja rakennuttaa Kadut ja ympäristö-vastuualueen ympäristösuunnittelu- ja rakentaminen. Suunnittelun yhteydessä kuullaan asukkaiden toiveita ja pyritään huomioimaan ne mahdollisuuksien mukaan. Koirapuiston rakentamista varten tarvitaan toimenpidelupa ja sen hakee Kadut ja ympäristö.

Koirapuiston suunnittelun periaatteita ovat mm.:

 • Koirapuiston koko on yhteensä 2.000 - 4.000 m2 riippuen käytössä olevasta tilasta
 • Aitauksen ympärille suunnitellaan teräsaita, käynti- ja huoltoportit ja porttien yhteyteen ns. eteiset aitauksiin. Aidan korkeus vähintään 1,5 metriä.
 • Pienille ja isoille koirille suunnitellaan omat alueet
 • Suunnitelmassa esitetään jäteastiat ja penkit sekä mahdolliset rakennettavat kulkuyhteydet
 • Lisäksi esitetään tarvittavat muut alueen maisemoinnin periaatteet

Koirapuistoissa ei ole kaupungin toimesta talvikunnossapitoa. Valaistusta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen kierrätysvalaisimia ja -pylväitä.

On tärkeää, että koirapuiston käyttäjäryhmä on osallistuva ja aktiivinen, jotta koirapuiston käyttäjille jäävät ylläpitovastuut hoituvat.

Koirapuistojen kunnossapito- ja ylläpito jakautuu kaupungin ja koirapuiston käyttäjien kesken seuraavasti:

 • Aidat, portit, kalusteet, mahdollinen valaistus ja puuston hoito kuuluvat Kadut ja ympäristölle. Tarvittaessa toimitetaan aitaukseen kivituhkaa, jolla voi parantaa aitauksen sisäpuolisia alueita.
 • Käyttäjille kuuluu aitauksen sisäpuolisen alueen puhtaanapito, talkootyönä tehtävät pienet pintarakenteiden parannukset (esim. kuoppien täyttäminen), koirapuiston sääntöjen laatiminen ja muu toiminnan organisointi.

Basuppgifter

Avslutat: 13.11.2022
Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Det här fältet är obligatoriskt.
Svar
 • KYLLÄ, minusta paikka nro 4 ON SOPIVA paikka Karhuvuoren koirapuistolle 170 / 350
 • EI, minusta paikka nro 4 EI OLE SOPIVA paikka Karhuvuoren koirapuistolle 180 / 350
Svar
 • Eteläkadun metsikkö Viistokatua vastapäätä olisi loistava paikka. Liito-oravan pesäpuut ei automaattisesti estä alueen virkistyskäyttöä esim koirapuistona. Vaikeaa ymmärtää miksi ei edes yritetä saada sitä käyttöön. Kaatuu niitä puita Lappeenrannassa muistakin metsiköissä vaikka liito-oravia niissä asusteleekin.

 • Eteläkadun metsikkö

 • !

 • Ei

 • Erinomaisen hyvä selvitys kohdista 1 - 9 > Kaupunkin ei rakenna kohteisiin 1-3 joten aivan turhaa edes ehdotttaa niitä.

 • Ei ainakaan Viistokadun metsään. En halua kuunnella pihassa koirien haukuntaa.

 • EI , mielestäni vaihtoehtoja ei ole enempää Karhuvuoressa. Hyvä ,että kaupunki on miettinyt tarkasti sitä, ettei liian lähelle asutusta laiteta äänekästä koirapuistoa kuten kohtaan 9 , jossa asutusta ja päiväkoti aivan vieressä. Paras paikka olisi Karhuvuoren ulkopuolella, kaukana asutuksesta jossain metsässä ,jonne muualtakin voisi tulla autoilla.

 • Miten koirat on aikaisemmin selvinneet ilman puistoja, ja ilman että joutuvat ihan hiekalla tassuttelemaan...?

 • Voisiko useampia koirapuistoja ajatella toteutettavaksi hajautetusti eri puolille Karhuvuorta? Näin liito-oravia ei kuormiteta liiallisella luonnollisen vihollisen läheisyydellä. Toisaalta koirien kokoontumispaikoissa tapahtuva haukunta voi muodostaa liiallista meteliä ja haittaa alueen asujaimistolle sekä mahdollisesti alentaa alueen kiinteistöjen arvoa. Hajauttamalla koirapuistoja saadaan jokaiselle koiralle mahdollisuus ulkoilla turvallisesti omassa yksityispuistossa, välttää meluhaitat, kiinteistöjen arvon alenemiset sekä myös juoksuaikaan tapahtuvat ei-toivotut tapahtumat.

 • Vaihtoehto 4 on sopiva sillä edellytyksellä, että kaupunki varaa pintamateriaalin uudistukseen sekä puuston lisäämiseen sopivat määrärahat tässä samassa yhteydessä. Puusto ei voi olla pieniä taimia, sillä ne hyvin todennäköisesti tuhoutuvat koirien temmeltäessä eli puut pitäisi siirtää riittävän isoina.