Behandling av personuppgifter

1. REGISTERFÖRARENS NAMN OCH ADRESS

Justitieministeriet

PB 25, 00023 STATSRÅDET

2. DEN PERSON SOM SKÖTER REGISTERÄRENDEN

Sami Demirbas

Justitieministeriet, Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

fornamn.efternamn@gov.fi eller otakantaa.om@gov.fi

3. REGISTRETS NAMN

Användarregister för tjänsten dinåsikt.fi

4. ÄNDAMÅLET FÖR ANVÄNDNINGEN AV UPPGIFTERNA

Registeruppgifterna används för att identifiera användare och utreda eventuellt missbruk.

5. UPPGIFTSKÄLLOR

Registeruppgifterna fås av användarna själva, antingen direkt eller via cookies (se nedan i punkt 10) i följande situationer:

när de registrerar sig och skapar en användarprofil i Tjänsten

när de uppdaterar uppgifter i sin användarprofil

6. UPPGIFTERNAS KORREKTHET, AKTUALITET OCH FULLSTÄNDIGHET; GRANSKNINGSRÄTT

Tjänsteleverantören granskar inte att uppgifterna är korrekta. Användarna kan själva korrigera sina uppgifter i användarhanteringen.

7. DATAINNEHÅLLET I REGISTRET

Registret innehåller följande uppgifter:

Användaruppgifter:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Användarnamn
 • Hemkommun
 • Språk
 • E-postadress
 • Profilbild
 • Egna projekt
 • Egna organisationer
 • Följda teman
 • Följda organisationer
 • Följda kommuner
 • Skapade projekt
 • Deltagande i projekt
 • Meddelanden
 • Rolller

8. UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER TILL UTOMSTÅENDE

Det är möjligt att lämna ut uppgifter om personer som gjort sig skyldiga till störande av post- och teletrafik för att utreda brott. Det är möjligt att avföra uppgifter om personer i registret på begäran av den berörda personen. Uppgifter kan lämnas ut enligt vad den gällande lagstiftningen tillåter och föreskriver.

9. AVFÖRANDE AV UPPGIFTER UR REGISTRET

Användaruppgifter avförs från registret om en användare framför en sådan begäran. Det är möjligt att sända en begäran om avförande till administratörerna av tjänsten till adressen otakantaa.om@gov.fi.

10. WEBBKAKOR (COOKIES)

Cookies används för att följa upp antalet besökare av tjänsten och aktiviteten i denna. Inga personuppgifter samlas in eller sparas med cookies och användarna specificeras inte heller.

11. SKYDD AV REGISTRET (DATASKYDD)

Enbart personer som behöver uppgifter för att fullgöra sina arbetsuppgifter har tillträde till användarnas personuppgifter.

Om du vill lämna in ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter ska du i första hand kontakta den personuppgiftsansvariga (kontaktuppgifter ovan). Du har också rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina uppgifter till dataombudsmannen (kontaktuppgifter: https://tietosuoja.fi/sv/framsida) .

Mer information om behandling av personuppgifter i justitieministeriets webbtjänster: http://oikeusministerio.fi/sv/dataskydd.