Kommentoi suositusluonnosta: Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa

Frågetecken 107
Enkät | Sosiaali- ja terveysministeriö
Enkäten har avslutats

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on kokouksessaan 12.6.2018 alustavasti hyväksynyt suositusluonnoksen ”Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa”. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä PALKO antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida luonnosta.

Suositusluonnoksen sekä perustelumuistioluonnoksen liitteineen löydät avaamalla kohdan ”Näytä lisätiedot” ja katsomalla sieltä väliotsikon ”Liitteet” alta.

Kommentointiaika päättyy 14.8.2018.

Palkon suositusluonnoksen mukaan vaikuttavaksi todetut psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöissä terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja niitä tulisi olla tarjolla osana tavoitteellista ja tarpeenmukaista hoitoa tai kuntoutusta eriasteisissa häiriöissä.

Suosituksen taustalla on mielenterveys- ja päihdeongelmien vakavuus yksilön kannalta ja niihin liittyvä suuri palvelujen tarve ja kustannukset yhteiskunnalle. Mielenterveys- ja päihdehäiriöt huonontavat potilaan elämänlaatua ja niihin liittyy monia riskejä.Ne vähentävät terveiden elinvuosien määrää ja elinajanodote on selvästi muuta väestöä alhaisempi. Ne ovat merkittävä lyhyt- ja pitkäkestoisen työkyvyttömyyden aiheuttaja ja yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle johtava sairausryhmä.

Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoitomenetelmät ovat mielenterveys- ja päihdehäiriöiden keskeinen hoitomuoto lääkehoidon ohella. Potilaiden yhdenvertaisuus psykoterapeuttisten palvelujen saatavuuden suhteen ei toteudu samalla lailla maan eri osissa. Nykytilanteessa psykoterapiaan pääsyä viivästyttää järjestelmän monimutkaisuus, minkä lisäksi painotus kuntoutuspsykoterapiaan ja hoidollisen terapian ja kuntoutuspsykoterapian järjestämisen erillisyys vaikuttavat psykoterapian saatavuuteen.

Mielenterveys- ja päihdehäiriöitä voidaan hoitaa ja potilasta kuntouttaa psykoterapioilla ja muilla psykososiaalisilla menetelmillä, joita voidaan pitää oikein toteutettuina vaikuttavina menetelminä, joskin vaikuttavuudessa on vaihtelua eri sairausryhmien ja menetelmien välillä. Myös eettiseltä kannalta on ihmisarvoa kunnioittavaa ja yhdenvertaisuutta lisäävää varmistaa, että nämä hoito- ja kuntoutusmuodot ovat niiden saatavilla, jotka voivat niistä perustellusti hyötyä.

Hoitamattomista mielenterveys- ja päihdeongelmista aiheutuu yhteiskunnalle paljon kustannuksia paitsi suoraan sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä, myös välillisesti tuottavuuden menetyksestä, työkyvyttömyydestä, työttömyydestä ja sairastuneen ja omaisten kärsimyksen kautta. Mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitaminen ja niistä kuntouttaminen säästää yhteiskunnan varoja, kun vältetään hoitamattomista häiriöistä yhteiskunnalle seuraavat kustannukset.

Kommentointiajan päätyttyä PALKO käsittelee saadun palautteen ja päättää syyskuun aikana lopullisen suosituksen hyväksymisestä.

Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Vastaajan taustatiedot
Det här fältet är obligatoriskt.
Kerro mistä näkökulmasta kommentoit suositusluonnosta
Det här fältet är obligatoriskt.
Suositusluonnos
Vaikuttavaksi todetut psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöissä terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja niitä tulisi olla tarjolla osana tavoitteellista ja tarpeenmukaista hoitoa tai kuntoutusta eriasteisissa häiriöissä.
Det här fältet är obligatoriskt.
Mielenterveys- ja päihdehäiriöt huonontavat potilaan elämänlaatua ja niihin liittyy riski syrjäytyä sosiaalisista suhteista. Ne vähentävät terveiden elinvuosien määrää ja elinajanodote on selvästi muuta väestöä alhaisempi. Ne aiheuttavat 60-70 % nuorten ja nuorten aikuisten terveyshaitoista. Ne ovat merkittävä lyhyt- ja pitkäkestoisen työkyvyttömyyden aiheuttaja ja yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle johtava sairausryhmä. Mielenterveys- ja päihdehäiriöt ovat yleisiä. Naisista noin 12 prosenttia ja miehistä noin 8 prosenttia on käyttänyt erään tutkimuksen mukaan terveydenhuoltopalveluita mielenterveysongelmien vuoksi. Psyykkinen kuormittuneisuus ja masennusoireet ovat lisääntyneet työikäisillä viime vuosina. Päihdeongelmista merkittävin on alkoholin haitallinen käyttö ja alkoholiriippuvuus.
Psykoterapioita ja monia muita psykososiaalisia hoito- ja kuntoutusmenetelmiä voidaan pitää kertyneen tutkimustiedon perusteella vaikuttavina oikein toteutettuina, joskin vaikuttavuudessa on vaihtelua eri sairausryhmien ja menetelmien välillä.
Tutkimuksissa raportoitiin vain satunnaisesti psykoterapioiden turvallisuudesta. Niitä pidetään yleensä turvallisina. Tiedetään lisäksi, että potilaalle voi aiheuttaa haittaa mm. terapian keskeyttäminen, terapiamuodon väärä valinta, psykoterapeutin antamat väärät odotukset hoidon vaikuttavuudesta, psykoterapeutin työtavat ja terapiassa syntyvät valemuistot. Terapia-käynnit voivat aiheuttaa haitallista sairausleimaa erityisesti nuorilla potilailla.
Mielenterveys- ja päihdeongelmista aiheutuu kustannuksia paitsi suoraan sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä, myös välillisesti tuottavuuden menetyksestä, työkyvyttömyydestä, työttömyydestä ja sairastuneen ja omaisten kärsimyksen kautta. Kokonaiskustannuksista ei ole saatavilla yhtenäistä tietoa. Psykososiaaliset hoidot ovat luonteeltaan melko nopeasti vaikuttavia ja pyrkivät estämään mielenterveysongelmien pahenemista, millä on myönteisiä kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Kaikista epäsuorista kustannuksista mielenterveys- ja päihdehäiriöiden osuus on suurin. Psykoterapioiden yhteenlasketut kustannukset olivat v. 2017 vähintään 100 milj. euroa ja kuntien kustantamien päihdehuollon palveluiden menot yli 200 milj. euroa.
Mielenterveys- ja päihdehäiriöt ovat hoitamattomina merkittävä ongelma sairas-tuneen henkilön elämänlaadun kannalta. Niiden hoidossa ja kuntoutuksessa saadaan paljon hyötyä psykoterapioista. On ihmisarvoa kunnioittavaa ja yhden-vertaisuutta lisäävää varmistaa, että nämä hoito- ja kuntoutusmuodot ovat niiden saatavilla, jotka voivat niistä perustellusti hyötyä. Edelliseen liittyy myös sen varmistaminen, että mikäli potilaalla on vaikeuksia selviytyä hoidon kustannuk-sista, huolehditaan potilaan taloudellisesta tuesta muilla käytettävissä olevilla keinoilla niin, etteivät hoitojen omavastuuosuudet muodostu hoidon saamisen esteeksi.
Yleisarviosi suosituksesta
Täysin hyödytön = 1 ... Erittäin hyödyllinen = 5
Det här fältet är obligatoriskt.